Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obsługa osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się

INFORMACJA

o   sposobie   realizacji   ustawy  z  dnia  19  sierpnia  2011r. 

o  języku  migowym i  innych   środkach  komunikowania  się

(Dz.U. nr  209,  poz. 1243, z   późn,.zm.) 

w   Urzędzie   Gminy  Olszanka

Na  podstawie  art.     14   w  związku z  art. 9  ust.3 i  4 ustawy  z  dnia   19  sierpnia  2011r.  o  języku  migowym  i  innych  środkach  komunikowania  się  (Dz.U. nr  209,  poz.  1243, z późn.zm.)

informuje  się :

Na  mocy  ustawy  z  dnia   19  sierpnia   2011r.  o  języku  migowym  i  innych   środkach  komunikowania  się  (Dz.U. z  2011r.,  nr  209, poz.  1243 , z  późn. zm.)   osoba  doświadczająca    trwale  lub  okresowo  trudności w  komunikowaniu się ,  zwana  „osobą  uprawnioną”  ma  prawo  do:

 • swobodnego   korzystania    z  wybranej   przez  siebie  formy  komunikowania się ,
 • dostępu do   usługi   pozwalającej na komunikowanie się ,
 • korzystania  ze  środków   wspierających   komunikowanie  się ,
 • dostępu do  świadczenia   usług   tłumacza  PJM,  SJM i  SKOGN.              
 • skorzystania   z  pomocy  osoby   przybranej   w  kontaktach  z  organami  administracji  publicznej ,
 • korzystania  z  pomocy  wybranego  tłumacza  języka  migowego  lub tłumacza-przewodnika .

Środkami  wspierającymi  komunikowanie  się    umożliwiającymi  kontakt    osoby  uprawnionej   z   Urzędem   Gminy  Olszanka   są:

 • korzystanie z  poczty   elektronicznej   na  adres  : ug@olszanka.pl
 • korzystanie  z   elektronicznej   skrzynki  podawczej    umieszczonej  na platformie  ePUAP ,
 • przesyłanie  faksów    na  nr     77  412-96-83  .
 • listownie na  adres ; Urząd Gminy  Olszanka ,  Olszanka  16, 49-332  Olszanka .

Osoba   uprawniona,  będąca  osobą  niepełnosprawną  w  rozumieniu  ustawy 

z  dnia   27  sierpnia  1997r. o  rehabilitacji  zawodowej i  społecznej   oraz  zatrudnianiu   osób  niepełnosprawnych (Dz.U.  z 2011r.,  nr  127, poz.  721, z późn.zm.),  jest   zobowiązana   zgłosić  chęć  skorzystania  ze świadczenia  ze  wskazaniem  wybranej   metody  komunikowania  się ,  co  najmniej   na   3  dni  robocze   przed  tym   zdarzeniem, z  wyłączeniem  sytuacji  nagłych.

Zgłoszenia    dokonuje  się   pisemnie ( wzór    zgłoszenia )    

za  pomocą  ww.  podanych  środków   wspierających   komunikowanie  się    lub  przez złożenie   w  sekretariacie   Urzędu  Gminy  Olszanka,  parter , pok. Nr  6.

Informację    upowszechnia  się    przez  zamieszczenie:

 • w  Biuletynie   Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy  Olszanka: www.bip.olszanka.pl
 • na  stronie   internetowej     Gminy  Olszanka:    www.olszanka.pl,
 • na  tablicy  ogłoszeń  w    siedzibie  Urzędu Gminy  Olszanka.

 

Wzór zgłoszenia