Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udzielanie pomocy materialnej dla uczniów - stypendia szkolne

Podstawa prawna:

 • Art. 90b- 90r ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze  zm).
 • Uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XXV/315/2005 z dnia 31.05.2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka (Dz.Urzędowy Woj. Opolskiego Nr 39 poz 1287), Uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XXV/154/2012 z dnia 25.09.2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2012 roku poz 1397), Uchwały Rady Gminy Olszanka Nr XXXVI/220/2013 z dnia 28.05.2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/315/2005 Rady Gminy Olszanka z dnia 31.05.2005roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Olszanka (Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego z 2013 roku poz 1438)

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl

Wniosek do pobrania:
DOCwniosek o przyznanie pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Olszanka na rok szkolny 20142015.doc


Uprawnionymi  do  otrzymania  stypendium są:

 • Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonej realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

 • Wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia
 • Wniosek dyrektora szkoły

złożony do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Dochody  uprawniające do  otrzymania  stypendium:

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów w szczególności gdy w  rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia  nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy  z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) tj. 456 zł.
 • Miesięczna wysokość dochodu  jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa wyżej, a za dochód  uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł  źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:
  • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
  • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Do dochodu  nie wlicza się:

 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego; zasiłku celowego; pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty; wartości świadczenia w naturze; świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia,  są to  min.:

 • zaświadczenia z zakładów pracy o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,
 • zaświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z GOPS-u  (zasiłek rodzinny wraz   dodatkami, dodatek mieszkaniowy),
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające rejestrację w PUP oraz wysokość otrzymywanego zasiłku lub  brak prawa do jego pobierania,
 • odcinek renty / emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku,
 • wyrok sądowy o przyznanych alimentach na dzieci lub zaświadczenie Komornika Sądowego o braku możliwości egzekucji alimentów, bądź oświadczenie o wysokości (potwierdzone przekazem pocztowym, wyciągiem bankowym itp.)  dobrowolnie otrzymywanych  alimentów,
 • w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, określonych w przepisach o podatku dochodowym –  zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego określające wysokość dochodu, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych  w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierające informacje o formie opodatkowania oraz dowody opłacenia składek w ZUS,
 • w przypadku prowadzenia działalności rolniczej - zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni,

Szczegółowe zasady obliczenia dochodu zawiera art. 8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362 ze zm.).

Stypendium szkolne może być udzielane  w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych obejmujących:

 • zajęcia wyrównawcze, zajęcia edukacyjne w ramach kół zainteresowań,  naukę języków obcych, zajęcia informatyczne w ramach szkoleń pracowni komputerowej,  zajęcia logopedyczne i gimnastyki korekcyjnej, wycieczki i zielone szkoły,
 • pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym obejmującą: zakup podręczników, książek typu encyklopedie, słowniki,  atlasy, zakup przyborów szkolnych, strojów sportowych, obuwia sportowego, plecaków, tornistrów, komputera, monitora do komputera, drukarki, klawiatury, mysz do komputera, płyt CD, zakup biurka, krzesła do komputera, lampki na biurko, zakup tuszu do drukarek, papieru ksero, multimedialnych programów komputerowych, pokrycie kosztów abonamentu internetowego (od września do czerwca),
 • uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów może być przyznana pomoc w formie całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów dojazdu  do miejsca pobierania nauki poza miejscem zamieszkania lub całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów zakwaterowania

Dodatkowe informacje

 • Osoba ubiegająca się o stypendium szkolne powinna złożyć odrębne wnioski na każde dziecko wraz z  1 kompletem   dokumentów potrzebnych do ustalenia miesięcznej wysokości dochodu.
 • Rodzice ucznia otrzymującego stypendium szkolne (lub odpowiednio  pełnoletni uczeń) są obowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznał stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium  podlegają  zwrotowi.
 • Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz.992 ze zm.), ( tj. 1.820 zł), a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.  cytowanej ustawy ( tj. 1.638 zł).  We wniosku należy zaznaczyć fakt pobierania stypendium o charakterze socjalnym  z innych źródeł i jego wysokość.