Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna:

 • Art. 70 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
 • Art. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o  zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U.   z 2004 r. Nr 145,  poz. 1532)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278, z 2002 r. Nr 197, poz. 1663, z 2004 r. Nr 200, poz. 2047, z 2005 r. Nr 53, poz. 472);
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1808)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626)
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 października 2005 r. w sprawie egzaminów kwalifikacyjnych na tytuły czeladnika i mistrza w zawodzie (Dz. U. Nr 215, poz. 1820);
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie MEN z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 124, poz. 860, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. Nr 144, poz. 903).

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl

Wniosek i załączniki do pobrania:
DOCWzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika_.doc
XLSXFormularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_de_minimis.xlsx
PDFOświadczenie de minimis.pdf


Pracodawcy którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Uwaga!!!!

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Olszanka, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Olszanka, Pracodawca w jednym wniosku ubiega się  o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy na umowę o pracę,
 • umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dyplom/świadectwo/zaświadczenie potwierdzające ukończenie nauki zawodu/przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu.

Termin składania dokumentów
Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Forma przyznania dofinansowania
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy
Odwołania należy kierować do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Termin realizacji sprawy
Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.