Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym

Podst. Prawna:

 • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej   (Dz. U. z 2006 r. Nr 52, poz. 379 z późn.zm),
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2013 poz. 789)

Sprawy prowadzi:
Stanowisko ds. Społecznych i Oświaty,  I piętro, pok. nr 11
Telefon kontaktowy: 77 412 96 82 wew. 116
e-mail: oswiata@olszanka.pl


Wniosek i załączniki do pobrania:

PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

ODTOświadczenie PKD wlk gospod.odt
DOCzałącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON.doc
DOCOświadczenie.doc

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy prawo złożenia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Olszanka . Odwołanie składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Olszanka-pok. nr 6 w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,  producent rolny składa do Wójta Gminy Olszanka (właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.
 • od 1 lutego do 28/29 lutego  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia roku poprzedzającego rok w którym składany jest wniosek  do 31 stycznia roku bieżącego,
 • od 1 sierpnia  do 31 sierpnia  producent składa wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego bieżącego roku do 31 lipca bieżącego roku.
 1.  Do wniosku wymienionego w pkt. 1 producent rolny dodatkowo dołącza:
 • zestawienie załączonych faktur VAT.
 •  w przypadku dzierżawy, użytkowania bądź najmu – oświadczenie
 1. W przypadku, gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot współposiadania, zwrot podatku akcyzowego przysługuje temu współposiadaczowi, co do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę (zgoda będzie wyrażana we wniosku i nie dotyczy współmałżonków).
 2. W przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego we wniosku, o którym mowa w pkt 1 podaje numer z tego rejestru.
 3.  Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej Gminy Olszanka oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także udostępniony w urzędzie Gminy Olszanka (pok. 11).
 4. Wójt, wydaje decyzję ustalającą wysokość zwrotu podatku akcyzowego w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 
 5. W przypadku braków formalnych bądź merytorycznych Wójt Gminy wzywa do uzupełnienia bądź usunięcia w/w braków w terminie 7 dni od otrzymania wezwania.        
 6. Decyzja przyznająca/odmawiającą  zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej wysyłana jest za pośrednictwem Poczty Polskiej listem polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, bądź dostarczona przez pracownika Urzędu Gminy Olszanka dla producenta rolnego, który potwierdza odbiór własnoręcznym podpisem oraz datą odbioru.  
 7. Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego następuje w terminach:
 • 1 - 30 kwietnia  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
 • 1 - 31 października  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.