Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rejstry, ewidencje i archiwa w Urzędzie Gminy Olszanka

 

W Urzędzie  Gminy Olszanka  prowadzone są rejestry, ewidencje i archiwa  według poniższego wykazu . Dane  w nich zawarte mogą być udostępnione  na zasadach określonych  w ustawie  z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji  publicznej (Dz.U.Nr 112, poz.  1198 z późn. zmianami)   z ograniczeniami , o których   mowa w  art.  5 ustawy  o dostępie 

do informacji  publicznej  , wynikającymi m.in. z   :

 

-         ustawy z dnia  22 stycznia  1999r. o ochronie  informacji  niejawnych

      (Dz.U. z  2005r. Nr   196 , poz. 1631),

-         ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

      (Dz.U z 2001r. Nr  87, poz. 960 z późn. zmianami),

-         ustawy  z dnia  29 sierpnia  1997r.  o ochronie  danych  osobowych 

       (Dz.U z 2002r. Nr  101, poz. 926 z późn. zmianami)

oraz   przepisów  o ochronie  innych tajemnic  ustawowo chronionych .

 

 

Ustawa    z dnia  6 września  2001r.  o dostępie do informacji   publicznej  (wyciąg)

 

„Art. 5  .1. Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na  zasadach

określonych w przepisach o ochronie informacji  niejawnych oraz o ochronie   innych tajemnic ustawowo chronionych .

2. Prawo  do informacji  publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność

 osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy  informacji  o osobach pełniących funkcje publiczne , mających związek z pełnieniem funkcji , w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

3.Nie można, z zastrzeżeniem  ust.1 i 2,  ograniczać   dostępu do informacji  o sprawach rozstrzyganych w postępowaniu przed organami państwa, w szczególności w postępowaniu administracyjnym , karnym lub cywilnym, ze względu  na ochronę interesu strony,  jeżeli postępowanie dotyczy władz publicznych lub innych podmiotów wykonujących zadania publiczne albo osób pełniących  funkcje publiczne – w zakresie tych zadań lub funkcji.

4.Ograniczenia  dostępu do informacji  w sprawach , o których mowa w ust.3, nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących  postępowania , w szczególności o czasie, trybie i miejscu oraz kolejności rozpatrywania spraw.

 

Art.10 .1.  Informacja publiczna, która nie  została  udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

2. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona , jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej , bez pisemnego wniosku.

 

Art.13 .1 . Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem  ust.2 i art.15 ust.2.

2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.1 , podmiot obowiązany  do jej udostępnienia  powiadamia w tym  terminie o powodach opóźnienia oraz

o terminie, w jakim udostępni  informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. ”

 
DOCRejestry, ewidencje i archiwa

informację wytworzył(a): Barbara Sulima
za treść odpowiada: Barbara Sulima
data wytworzenia: 12.01.2006r.