Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zgromadzenia

I. Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2013 poz. 397).

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl


III. Organizowanie zgromadzeń

Każdy może korzystać z wolności pokojowego zgromadzania się.
Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska (art.1 ust 1 i 2).
Prawo organizowania zgromadzeń przysługuje osobom mającym pełną zdolność do czynności prawnych, osobom prawnym, innym organizacjom, a także grupom osób.

W zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia.

Przepisy ustawy nie dotyczą zgromadzeń:

  • organizowanych przez organy państwa lub organy samorządu terytorialnego,
  • odbywanych w ramach działalności Kościoła Katolickiego, innych kościołów oraz związków wyznaniowych.   

IV. Postępowanie w sprawach zgromadzeń

Postępowanie w sprawach dotyczących zgromadzeń należy do zadań zleconych gminy.

Organem odwoławczym jest od decyzji wydanych w w/w sprawach jest wojewoda.

Zgromadzenia organizowane na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób, zwane dalej "zgromadzeniami publicznymi", wymagają uprzedniego zawiadomienia organu gminy właściwego ze względu na miejsce zgromadzenia.

Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni robocze, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.

Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane:

  • imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie,
  • imię, nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia,
  • cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia,
  • miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia,
  • określenie planowanych przez organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których dostarczenie zwraca się do organu gminy.

Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli:

jego cel lub odbycie sprzeciwiają się ustawie  Prawo o zgromadzeniach lub naruszają przepisy ustaw karnych,
odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach.

Decyzja o zakazie zgromadzenia publicznego doręcza się organizatorowi na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia, nie później jednak niż na 24 godz. przed datą zgromadzenia.

Odwołanie wnosi się bezpośrednio do wojewody w terminie 24 godzin od otrzymania decyzji. Wniesienie decyzji nie wstrzymuje wykonania decyzji.

Wojewoda rozpatruje odwołanie w ciągu 24 godzin od jego otrzymania.

Zgromadzenie publiczne powinno mieć przewodniczącego, który otwiera zgromadzenie, kieruje jego przebiegiem oraz zamyka zgromadzenie.

Przewodniczącym jest organizator zgromadzenia, chyba że inna osoba zgodzi się, w formie pisemnej, na przekazanie jej obowiązków przewodniczącego.

Przewodniczący odpowiada za zgodny z przepisami prawa przebieg zgromadzenia oraz jest zobowiązany do przeprowadzenia go w taki sposób, aby zapobiec powstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia, i podejmuje w tym celu przewidziane w ustawie środki.

Przewodniczący zażąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący  zwraca się o pomoc do policji lub straży miejskiej.

Organ gminy może delegować na zgromadzenie swoich przedstawicieli, jeżeli jednak przewidywana liczba uczestników jest większa niż 500 lub jeżeli istnieje niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego w trakcie trwania zgromadzenia, delegowanie przedstawiciela jest obowiązkowe.

Organ gminy zapewnia w miarę potrzeby i możliwości ochronę policji, służącą stosownemu przebiegowi zgromadzenia.

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu albo mieniu w znacznych rozmiarach lub gdy narusza przepisy ustawy o Prawo o zgromadzeniach, albo ustaw karnych, a przewodniczący, uprzedzony okoliczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.