Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zbiórki publiczne

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 15 marca 1933 roku o zbiórkach publicznych (Dz. U. Z 2013 poz. 732)
 • Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. z 2003 r. nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Z 2012 poz. 1282 z późn. zm.)

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl


III. Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel wymaga uprzedniego pozwolenia władzy.
Pozwoleń na przeprowadzenie zbiórki udziela w drodze decyzji administracyjnej Wójt Gminy Olszanka, jeżeli zbiórka ma być przeprowadzona na obszarze gminy lub jego części.

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom, organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu.

Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Ubiegający się o udzielenie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej przedstawia organowi plan przeprowadzenia zbiórki publicznej, który określa:

 • cel, na który mają być przeznaczone ofiary pochodzące ze zbiórki publicznej;
 • formy przeprowadzenia zbiórki publicznej;
 • termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej;
 • obszar, na którym zbiórka publiczna ma być prowadzona;
 • sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej;
 • liczbę osób, które mają brać udział w zbiórce publicznej;
 • przewidywane koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków.

Zbiórki publiczne mogą być przeprowadzane jedynie przez członków tej instytucji, która pozwolenie otrzymała, lub przez członków instytucji, mających cele pokrewne, albo przez osoby, przez te instytucje imiennie zaproszone.

Osoby, organizujące lub przeprowadzające zbiórkę, nie mogą za swe czynności otrzymywać wynagrodzenia.

Władza, która udzieliła pozwolenia, może w każdym czasie sama lub przez podległe sobie władze i organa informować się o stanie akcji zbiórkowej w szczególności przez wgląd w akta, księgi oraz dokumenty kasowe, przeprowadzać rewizję kasy, żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz wysyłać swoich delegatów na posiedzenia instytucji. Instytucje te winny zawiadamiać władzę przynajmniej na 24 godziny naprzód o posiedzeniach, na których mają być omawiane sprawy zużytkowania zebranych ofiar.

Cofnięcie pozwolenias na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Władza, która pozwolenie wydała, może je cofnąć w każdym czasie, jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z postanowieniami ustawy, lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli władza stwierdzi, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel.

W tym przypadku, władza może jednocześnie zarządzić przekazanie zebranych ofiar na cele humanitarne jednej z instytucji społeczno - opiekuńczych lub oświatowych.

IV. Sposoby przeprowadzenia zbiórki publicznej

Zbiórka publiczna ofiar w gotówce może być przeprowadzona w formie:

 • dobrowolnych wpłat na konto, założone osobno dla każdej zbiórki publicznej przez przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
 • zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz skarbon stacjonarnych, umieszczanych w obiektach, za zgodą ich właścicieli lub użytkowników;
 • sprzedaży cegiełek wartościowych;
 • sprzedaży przedmiotów i usług.

Zbieranie ofiar w naturze może być dozwolone tylko w przypadku, gdy wszystkie dary będą mogły być w niezmienionej postaci zużyte na cel określony w pozwoleniu.

Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej

Zbiórki publiczne mogą być prowadzone na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych, za zgodą właścicieli tych obiektów.

Zbiórek publicznych nie przeprowadza się w urzędach administracji publicznej, na terenie szkół i placówek oświatowych, na terenach i w obiektach pozostających w zarządzie Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Ministra Obrony Narodowej.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach organ może wydać zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki w w.w. obiektach.

Dokumentacja zbiórki publicznej

Przeprowadzający zbiórkę publiczną prowadzi dokumentację dotyczącą przebiegu akcji zbiórkowej, w formie rejestru, zawierającą następujące informacje:

 • komu, kiedy i jakie puszki kwestarskie, skarbony stacjonarne, przedmioty i cegiełki wartościowe zostały wydane;
 • kiedy przeprowadzona zbiórka publiczna została zakończona;
 • sumę zebranych ofiar pieniężnych;
 • rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze.

Powyższe dane muszą być potwierdzone podpisami osób, które zbiórkę przeprowadzały i które odebrały zebrane ofiary.

Przeprowadzający zbiórkę publiczną przechowuje powyższą dokumentację, przez okres dwóch lat od dnia zakończenia zbiórki.

Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej zawiera:

 • nazwę i siedzibę przeprowadzającego zbiórkę publiczną;
 • nazwę organu oraz datę i numer pozwolenia;
 • sumę zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniającą ilość i rodzaj zebranych ofiar na poszczególne cele, według form zbiórki publicznej;
 • rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze;
 • wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.

V.  Kontrola zbiórki publicznej

Organ kontroluje przeprowadzane zbiórki publiczne w zakresie:

 • zgodności prowadzenia zbiórki z udzielonym pozwoleniem;
 • przestrzegania warunków i sposobów prowadzenia zbiórki;
 • ochrony bezpieczeństwa powszechnego, porządku publicznego, dóbr pozyskanych z ofiarności publicznej oraz osobistych obywateli;
 • sposobu zużytkowania zebranych ofiar.