Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych

I. Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  ( Dz. U. z 2006 r. nr 139 poz. 993 z późn. zm),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 21 maja 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 105 poz. 667);
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie wysokości opłaty za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbioru PESEL, ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz sposobu wnoszenia tych opłat (Dz.U. z 2008 nr 207 poz.1298);
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 199 7r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 nr 101 poz. 926,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Z 2013 poz. 267)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 poz. 1282 z późn. zm).

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl


III. Udostępnianie danych

Na podstawie art. 44h ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się nieodpłatnie, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:

 • organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
 • Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Celnej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biuru Ochrony Rządu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych i strażom gminnym (miejskim),
 • organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego,
 • państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach,
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi – w zakresie danych osób poszukiwanych.

Powyższe dane mogą być udostępniane odpłatnie (art. 44h ust. 2):

 • osobom i jednostką organizacyjnym – jeżeli wykażą w tym interes prawny,
 • jednostkom organizacyjnym – leżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych lub badania opinii publicznej dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
 • innym osobom i podmiotom – jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.

Dane jednostkowe ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych  udostępnia się na wniosek zainteresowanego podmiotu złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dane są przekazywane w formie odpowiadającej złożonemu wnioskowi.

Dokumenty

 • wypełniony wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, ze zbioru PESEL, z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • dowód uiszczenia opłaty.

Opłatę za udostępnienie danych zgromadzonych w zbiorze meldunkowym, ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych ustala się w wysokości 31 zł w przypadku udostępnienia danych na wniosek złożony w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Opłata za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według następującego wzoru:

O = K x (A+B) + M

O – łączna kwota opłaty za udostępnienie danych,

K – współczynnik wynoszący:

1,0 – do celów badawczych lub statystycznych,

1,5 – do celów badania opinii publicznej lub rynku,

A – opłata za prace informatyczne,

B – opłata za prace eksploatacyjne,

M – koszt materiałów eksploatacyjnych doliczany w przypadku, gdy przekroczy 5% wartości

       usługi.

Opłaty wnosi się do kasy organu udostępniającego dane lub na jego rachunek bankowy.