Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dowody osobiste

I. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz. U. z 2006  nr 139 poz. 993 z późn zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009 nr 47 poz. 384 z późn. zm).

II. Sprawy prowadzi:

Stanowisko ds. obywatelskich, pok. nr 5
Telefon kontaktowy: 77412 96 82 wew. 110
e-mail: el@olszanka.pl

Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkała w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty:

 • od ukończenia 18 roku życia,
 • od ukończenia 15 roku życia, jeżeli pozostaje w stosunku pracy lub nie zamieszkuje wspólnie z osobami, pod których władzą rodzicielską lub opieką się znajduje, albo nie pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką.

Osoba będąca obywatelem polskim ma prawo otrzymać dowód osobisty od ukończenia 13 roku życia.
Na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów dowód osobisty może być wydany osobie, która nie ukończyła 13 roku życia.

Ważność dowodu osobistego:

 • dowód osobisty jest ważny 10 lat od daty jego wydania.
 • dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, jest ważny 5 lat od daty jego wydania.
 • dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 65 rok życia, jest ważny na czas nieoznaczony, jeżeli osoba ta zwróciła się o wydanie dowodu osobistego z takim terminem ważności.

Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub opiekuna ustanowionego przez sąd, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza;
 • osoby małoletniej, która  ukończyła 13. roku życia, a nie ma obowiązku posiadania dowodu osobistego, za którą wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun ustanowionych przez sąd;
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składają rodzice albo jeden z rodziców wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców poświadczoną za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza
 • osoby  ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek jest podpisywany przez osobę, która go składa

Wniosek o wydanie dowodu osobistego osobie małoletniej, która ukończyła 13. rok życia, niemającej obowiązku posiadania dowodu osobistego, podpisuje składający wniosek rodzic lub opiekun ustanowiony przez sąd oraz małoletni. Małoletni składa swój podpis w miejscu przeznaczonym na podpis, a rodzi lub opiekun podpisuje wniosek obok tego miejsca.

W przypadku brak możliwości złożenia podpisu przez w/w osoby, na wniosku składa się adnotację o braku możliwości złożenia podpisu przez tę osobę.

W dowodzie osobistym wydanym osobie, która nie ukończyła 13 roku życia, nie zamieszcza się podpisu posiadacza dokumentu.

Do wniosku załącza się:

 • dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35x45 mm , odzwierciedlający aktualny
 •  wizerunek osoby, przedstawiający tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem;
 • odpis skrócony aktu urodzenia – w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa.

Osoba ubiegająca się po raz pierwszy o wydanie dowodu osobistego do wniosku nie załącza dokumentów w/w, jeżeli sporządzone zostały w usc miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Dowód osobisty odbiera się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:

 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który nie ukończył 13, roku życia, odbiera jeden z
 • rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd,
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską odbiera jeden z rodziców;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską odbiera opiekun ustanowiony przez sąd,
 • dowód osobisty wydany małoletniemu, który ukończył 13. rok życia, niemającemu obowiązku posiadania dowodu osobistego, odbiera osobiście małoletni albo jeden z rodziców lub opiekun ustanowiony przez sąd;
 • dowód osobisty wydany osobie ubezwłasnowolnionej częściowo odbiera ta osoba albo kurator ustanowiony przez sąd.

Osoba odbierająca dowód osobisty zwraca wystawcy dowodu osobistego część B formularza.

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym; (14 dni),
 • uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby; (niezwłocznie),
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego (nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu)

Tryb postępowania w sprawach utraty dowodu osobistego

Osoba, która utraciła dowód osobisty , jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym najbliższy organ gminy lub właściwą ze względu na miejsce pobytu polską placówkę konsularną.  Organy te wydają zaświadczenie o utracie dowodu osobistego, ważne do czasu wydania nowego dokumentu, oraz powiadamiają o tym fakcie organ, który wydał dowód osobisty, w celu unieważnienia dokumentu. Zawiadomienie o utracie dowodu osobistego wymaga osobistego stawiennictwa.

Przepisy karne

Kto:

 • uchyla się od obowiązku posiadania lub wymiany dowodu osobistego,
 • zatrzymuje bez podstawy prawnej cudzy dowód osobisty,
 • nie zwraca dowodu osobistego w razie utraty obywatelstwa polskiego,

podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.