Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Działalność gospodarcza

ZMIANY W CEIDG OD 30.06.2018

Zmiany w CEIDG od 30.04.2018r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2018 r. poz. 647)

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenia działalności gospodarczej będzie można dokonać na dowolny okres (bezterminowo). Nie może być on jednak krótszy niż 30 dni (art. 22 ustawy Prawo przedsiębiorców).

Przestanie obowiązywać zasada wykreślenia z CEIDG po upływie 24 m-cy zawieszenia. Przedsiębiorca będzie mógł w dowolnym momencie wznowić działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca zyska możliwość wskazania we wniosku zarówno daty zawieszenia i wznowienia działalności gospodarczej i tym samym CEIDG automatycznie dopisze do wpisu przedsiębiorcy informację o wznowieniu działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim również będą mogli skorzystać z zawieszenia działalności gospodarczej.

Zrezygnowano z konieczności podawania informacji o zawieszeniu w celu opieki nad dzieckiem oraz oświadczenia o niezatrudnieniu pracowników w ramach zawieszanej działalności.

Niepodjęcie działalności gospodarczej

 Przedsiębiorca ma prawo złożyć wniosek o niepodjęciu działalności gospodarczej w każdym terminie (niezależnie od wskazanej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej).W przypadku złożenia tego wniosku wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie jest udostępniany tj. będzie niewidoczny (art.14 ustawy o

CEIDGPIP).

Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma obowiązek podać dane prawdziwe i zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Nowe możliwości zmiany danych

Nowa ustawa wprowadza podział danych wpisowych na dane ewidencyjne i dane informacyjne (art. 5 ustawy CEIDGPIP).

Dane ewidencyjne obejmują m.in. imię i nazwisko, PESEL, NIP, REGON, obywatelstwo, PKD, dane kontaktowe, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile posiada). Dla danych ewidencyjnych – najważniejszych z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego – zachowany został termin 7 dni na złożenie wniosku od dniazmiany tych danych.

Należy podkreślić, że przedsiębiorcy, którzy nie posiadają adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej nie będą musieli go wskazywać (np. foodtrucki). Jednakże z takiego uprawnienia nie będą mogli skorzystać ci, którzy posiadają stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (np. posiadają sklep, wynajmują powierzchnię biurową, warsztat, standy w galeriach handlowych).

Dane informacyjne obejmują m.in. datę rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zakończenia

działalności gospodarczej, NIP i REGON spółki cywilnej, informację o istnieniu lub ustaniu wspólności małżeńskiej.

Dla danych informacyjnych zrezygnowano z terminu 7 dni na dokonywanie zmian we wpisie.

Przedsiębiorca będzie mógł zmienić dane informacyjne w dowolnym terminie od zaistnienia

okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie (art.15 ust. 1 CEIDGPIP).

Będzie istniała możliwość korekty, w każdym czasie m.in. daty zaprzestania, zawieszenia,

wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Możliwość załatwienia jednym wnioskiem CEIDG-1 także spraw w ZU i US

Nadal za pośrednictwem CEIDG można wnioskować o nadanie numeru REGON, NIP, wybrać formę opodatkowania, wybrać formę płacenia zaliczek na podatek dochodowy, poinformować o prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Od dnia 1.01.2019 r. wraz z wnioskiem CEIDG-1 przedsiębiorca będzie mógł zgłosić do ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego pracowników (dotyczy to także wszelkich zmian i wyrejestrowania).

Dołączone do wniosku o wpis, żądania, zgłoszenia, wnioski i zmiany stają się integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG.

Informacja w sprawie braku numeru PESEL we wpisie

Zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie

działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018 r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG.

W związku z powyższym, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się z prośbą o przekazywanie informacji przedsiębiorcom, działającym na terenie gminy, o konieczności

uzupełnienia brakującego numeru PESEL do dnia 19 maja 2018 r.

Zdublowane wpisy

W przypadku gdy przedsiębiorca posiada wiele wpisów „aktywnych” (zdublowane wpisy) powinien wykreślić ten/te wpisy, które są niepoprawne, tak by w CEIDG pozostał tylko jeden „aktywny” (art. 203 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej)

Przedsiębiorca powinien dokonać tej czynności w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie "Konstytucji biznesu". Po upływie ww. terminu CEIDG automatycznie wykreśli wszystkie wpisy przedsiębiorcy, który posiada więcej niż jeden wpis „aktywny”.

W przypadku gdy wpis przedsiębiorcy nie przeszedł weryfikacji (np. brak NIP, PESEL,REGON ) w CEIDG, przedsiębiorca musi złożyć wniosek aktualizacyjny CEIDG-2 a następnie wniosek CEIDG-3 „Zgłoszenie wpisu do oznaczenia jako wykreślony”.

W przypadku gdy wpis został błędnie przeniesiony do CEIDG (błąd migracji) przez gminę i powstały zdublowane wpisy ,a jeden z tych wpisów został wykreślony z ewidencji gminnej przed 1.07.2011 r., gmina może złożyć wniosek CEIDG-5, który pozwoli na „wycofanie” wpisu. Wywołanie formularza dostępne jest z poziomu wpisu przedsiębiorcy. Wniosek ten usunie nieprawidłowy wpis, który przestanie być widoczny w wyszukiwaniu publicznym, a wpis otrzyma status „przeniesiony niezgodnie z ustawą”.

Data zaprzestania i data wykreślenia w CEIDG

W CEIDG za ostatni dzień wykonywania działalności przyjmuje się wyłącznie datę wpisaną w rubryce 16: „Data zaprzestania wykonywania działalności”. Data wykreślenia wpisu z rejestru, nadawana jest automatycznie przez system teleinformatyczny CEIDG, gdy wykreślenie następuje na podstawie wydanej decyzji ministra do spraw gospodarki, jak i w sytuacji gdy wykreślenia dokonuje system teleinformatyczny na wniosek przedsiębiorcy. Data wykreślenia wpisu z rejestru wskazuje jedynie dzień, w którym wpis przedsiębiorcy został technicznie wykreślony z rejestru, i w żadnym przypadku nie przesądza o rzeczywistej dacie zaprzestania działalności gospodarczej.

Rezygnacja z terminu 7 dni na dokonywanie zmian we wpisie i dokonywania wykreślenia wpisu przedsiębiorcy z CEIDG.

Zmian we wpisie w zakresie daty rozpoczęcia, zawieszenia, wznowienia, zaprzestania działalności gospodarczej, oraz wykreślenia wpisu z rejestru, przedsiębiorca będzie mógł dokonać w dowolnym terminie od zaistnienia okoliczności powodujących konieczność złożenia wniosku o zmianę wpisu lub jego wykreślenie. Przedsiębiorca będzie mógł zmienić datę (także wstecz) oraz podać, że rezygnuje z zawieszenia działalności, z wznowienia działalności lub z zaprzestania wykonywania działalności, tak, aby wpis zawierał dane zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy.

Komunikat zachęcający do podawania numeru telefonu przez przedsiębiorców

CEIDG będzie przekazywał informacje o zmianach we wpisie za pomocą krótkiej wiadomości tekstowej wysyłanej na udostępnione numery telefonów komórkowych.

Zachęcamy zatem do uzupełniania danych kontaktowych – numerów telefony - we wnioskach do CEIDG.

Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale niezbędne aby przedsiębiorcy mieli zawsze wgląd w aktualną zawartość wpisu oraz najnowsze informacje które są istotne z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca może podać dane kontaktowe we wniosku i zadecydować, czy chce by były one publicznie dostępne na stronie CEIDG lub by były widoczne jedynie dla urzędów do których jest przekazywany wniosek tj. (ZUS/GUS/US).

Na podane numery telefonów będą wysyłane smsy zawierające w szczególności: daty upływu okresu zawieszenia, jeżeli został przez przedsiębiorcę wskazany, informacja o zakazie prowadzenia działalności, udostępnienia w CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji lub zezwolenia.

Komunikat w sprawie publikowania informacji o pełnomocniku i prokurencie

Przedsiębiorca będzie mógł opublikować za pośrednictwem CEIDG informacje o swoim pełnomocniku lub prokurencie.

Informacja powyższa nie będzie daną wpisową.

Informacja o pełnomocniku i prokurencie będzie obejmować m.in. imię i nazwisko pełnomocnika lub prokurenta, adres do doręczeń, dane kontaktowe, zakres pełnomocnictwa lub rodzaj i sposób wykonywania prokury oraz datę udzielenia pełnomocnictwa lub ustanowienia prokury.

Publikacja danych następować będzie na wniosek przedsiębiorcy.

Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o pełnomocniku jest równoznaczne w skutkach z udzieleniem pełnomocnictwa na piśmie. Opublikowanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEIDG informacji o prokurencie jest równoznaczne w skutkach z ustanowieniem prokury. Wraz z wnioskiem o opublikowanie informacji o pełnomocniku, prokurencie przedsiębiorca składa oświadczenie, że pełnomocnik lub prokurent przyjął odpowiednio pełnomocnictwo lub prokurę.

Wskazanie pełnomocnika lub prokurenta w CEIDG powoduje w praktyce zwolnienie z opłaty

skarbowej od przedłożenia dokumentu pełnomocnictwa bądź prokury na potrzeby postępowania administracyjnego.

Za pomocą systemu CEIDG będzie możliwe szybkie i sprawne opublikowanie udzielonego

pełnomocnictwa lub prokury, wyłączając przy tym konieczność posługiwania się każdorazowo jego papierową wersją.

Zakończenie publikacji informacji następuje na wniosek przedsiębiorcy, pełnomocnika lub

prokurenta. Zakończenie publikacji oznacza ich usunięcie z systemu teleinformatycznego CEIDG.

Informacje o pełnomocniku zawarte dotychczas we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG stają się

automatycznie informacjami o pełnomocniku, chyba, że uległy wykreśleniu na wniosek

przedsiębiorcy przed dniem wejścia w życie ustawy o CEIDGPIP.

 

Dodatkowe informacje:

Ulga na start – własna firma przez 6 miesięcy bez ZUS

Chcesz otworzyć firmę? Jeśli rejestrujesz ją po raz pierwszy, albo minęło 5 lat od zakończenia Twojej poprzedniej działalności, od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z ulgi na start i nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne ZUS przez 6 miesięcy.

Na czym polega ulga na start

W zwykłych okolicznościach, każdy przedsiębiorca, który rejestruje firmę w CEIDG i nie jest ubezpieczony z innego tytułu (np. pracy na etacie), ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczeń społecznych (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS i opłacać składki na te ubezpieczenia w pełnej albo preferencyjnej wysokości (tzw. mały ZUS)

Dzięki nowej uldze nie musisz płacić składek ZUS na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności.

Uwaga! Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Jeśli skorzystasz z ulgi, nie musisz opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, ale masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc składek na to ubezpieczenie. Składkę zdrowotną będziesz mógł odliczyć od podatku (nie od dochodu). Dowiedz się więcej o rozliczaniu składki zdrowotnej w podatkach.

Po pełnych 6 miesiącach kalendarzowych możesz skorzystać z innej ulgi – tzw. małego ZUS, która pozwala płacić przez kolejne 24 miesiące niższe składki

 

Jak obliczać okres 6 miesięcy ulgi na start

Ulga na start może trwać maksymalnie 6 miesięcy kalendarzowych. Początek stanowi dzień faktycznego rozpoczęcia wykonywania działalności. Jeżeli dzień ten przypada pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, miesiąc ten wlicz do 6 miesięcy trwania ulgi. Jeśli działalność gospodarczą rozpoczniesz w trakcie miesiąca kalendarzowego, miesiąca tego nie wliczaj. Ulga trwa pełnych 6 miesięcy.

Przykład

Jan Kowalski rozpocznie działalność gospodarczą od 7.05.2018 r. Spełnia warunki do skorzystania z ulgi na start. Sześć miesięcy, za które nie będzie opłacać składek na ubezpieczenia społeczne, upłynie 30.11.2018 r.

Kto może skorzystać z ulgi na start

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy:

 • są osobami fizycznymi (czyli prowadzą działalność jednoosobową albo są wspólnikami spółek cywilnych)
 • podejmują działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmują ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia
 • nie wykonują działalności na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub  w  poprzednim roku kalendarzowym pracowali na etacie i wykonywali czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności
 • nie podlegają ubezpieczeniu w KRUS

Ważne! W okresie ulgi na start ubezpieczeniami społecznymi będą objęte osoby z Tobą współpracujące oraz zatrudnieni przez Ciebie pracownicy czy zleceniobiorcy. Zwolnienie z ubezpieczeń społecznych dotyczy tylko Ciebie, jako osoby prowadzącej działalność.

Jakie są formalności ZUS przy uldze na start

Jeśli rejestrujesz działalność, automatycznie zostaniesz zarejestrowany, jako płatnik składek do ZUS (nie musisz oddzielnie rejestrować się w ZUS jako płatnik). W ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności musisz jednak oddzielnie zarejestrować się w ZUS (jako osoba ubezpieczona) do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 05 40.

Dokumenty zgłoszeniowe do ZUS możesz złożyć wraz z wnioskiem CEIDG-1

Ile będę płacił przy uldze na start

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne będziesz opłacał  od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku (w 2018 r. jest to kwota 3554,93 zł). Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru. W 2018 r. najniższa składka wynosi 319,94 zł i tyle co miesiąc powinieneś płacić do ZUS.

Składka ta jest miesięczna i niepodzielna, tj. opłacasz ją w pełnej wysokości niezależnie od ilości dni podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w miesiącu.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej

Możesz być zwolniony z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu prowadzenia działalności w okresie ulgi na start. Będzie dotyczyć to przypadków, gdy:

 • jesteś emerytem bądź rencistą i Twoje świadczenie nie przekracza miesięcznie minimalnego wynagrodzenia oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury  lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności oraz Twoje przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury lub będziesz opłacał podatek dochodowy w formie karty podatkowej,
 • pobierasz zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza miesięcznie  kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Jeśli jesteś zaliczony do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności i będziesz prowadził tylko tą działalność, będziesz opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Deklaracje ZUS przy uldze na start

Jeśli opłacasz składkę zdrowotną tylko za siebie, masz obowiązek do 10. dnia następnego miesiąca po rozpoczęciu działalności i zgłoszeniu do ubezpieczeń złożyć do ZUS deklarację ZUS DRA, w której wykazujesz kwotę wpłaconych składek (zobacz więcej informacji o składaniu deklaracji). Do końca okresu korzystania z ulgi na ZUS nie musisz już składać deklaracji ZUS DRA (chyba, że zatrudniasz pracowników). Kolejną deklarację składasz dopiero za miesiąc, w którym zobowiązany będziesz (po upływie 6 miesięcy) zgłosić się do „pełnych" ubezpieczeń.

Ulga na start a zawieszenie firmy

Jeśli w okresie korzystania z ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy.

W trakcie zawieszenia możesz zgłosić się do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego

Rezygnacja z ulgi

Pamiętaj! Możliwość skorzystania z ulgi ZUS jest Twoim prawem, a nie obowiązkiem. Jeśli chcesz zrezygnować z ulgi, powinieneś na normalnych zasadach zgłosić się do ubezpieczeń w ZUS.

Ważne! Jeśli zrezygnujesz z ulgi na start, do czego masz prawo, kolejny raz będziesz mógł skorzystać z tego uprawnienia dopiero po upływie 60 miesięcy kalendarzowych od dnia jej zakończenia bądź zawieszenia.

Co po uldze na start

Po upływie 6 miesięcy ulgi na start, przez 24 miesiące kalendarzowe będziesz opłacał tzw. mały ZUS. Podobnie, gdy zrezygnujesz z ulgi na start przed upływem 6 miesięcy. Mały ZUS liczy się za pełne 24 miesiące, więc jeśli zrezygnujesz z ulgi na start np. w połowie miesiąca, okres małego ZUS-u zacznie się liczyć dopiero od kolejnego miesiąca.

Po 6 miesiącach ulgi na start albo wcześniej, jeśli z niej zrezygnowałeś, wyrejestruj się z ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 40. Następnie zgłoś się do ubezpieczeń w ramach małego ZUS-u, z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się  cyframi 05 70. Jeśli masz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy – z kodem 05 72.

O czym powinieneś pamiętać korzystając z ulgi

Jeśli skorzystasz z ulgi i nie będziesz opłacał składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, nie będziesz miał w tym okresie prawa do świadczeń wynikających z tych ubezpieczeń. Jeśli zachorujesz, nie dostaniesz zasiłku chorobowego, jeśli będziesz miał wypadek przy pracy, nie będziesz miał prawa do świadczeń wypadkowych.

Jeśli chcesz mieć pełne ubezpieczenie, możesz zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w ZUS (w dowolnym momencie w ciągu 6 miesięcy obowiązywania ulgi). Masz prawo do skorzystania z możliwości opłacania niższych składek, czyli tzw. małego ZUS.

Pamiętaj, że po 6 miesiącach powinieneś obowiązkowo zarejestrować się do ubezpieczeń w ZUS do pełnego albo małego ZUS.

Działalność nierejestrowa (bez konieczności rejestracji w CEIDG)

Jesteś studentem i regularnie udzielasz korepetycji? Świadczysz drobne usługi, które zapewniają Ci każdego miesiąca niewielki, ale stały dochód? Jeśli prowadzisz drobną działalność (np. drobny handel lub usługi), od 30 kwietnia 2018 r. możesz skorzystać z przepisów o tzw. działalności nierejestrowej i uniknąć obowiązku rejestracji działalności gospodarczej

Kiedy mogę skorzystać z działalności nierejestrowej

Nie musisz rejestrować firmy, jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną a przychody z Twojej działalności nie przekroczą w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia – w 2018 jest to 1050 zł
 • nie prowadziłeś wcześniej działalności albo prowadziłeś ją, ale przed 30 kwietnia 2017 roku Twoja firma została wykreślona z ewidencji przedsiębiorców i od tego momentu nie rejestrowałeś jej ponownie

Jakie są korzyści z działalności nierejestrowej

Dzięki nowym przepisom, możesz osiągać dochody z działalności, która uznawana była wcześniej za działalność gospodarczą i wiązała się z wieloma obowiązkami (składki i inne obowiązki wobec ZUS, sposób rozliczania podatków)

Jeśli skorzystasz z przepisów o działalności nierejestrowej:

 • nie musisz zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie będziesz potrzebował numerów identyfikacyjnych NIP i REGON)
 • nie musisz płacić z tego tytułu składek na ubezpieczenia w ZUS i składać deklaracji ZUS
 • nie musisz płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek
 • nie musisz prowadzić skomplikowanej księgowości (tylko uproszczoną ewidencję sprzedaży)

Jakie są Twoje obowiązki przy działalności nierejestrowej

Obowiązki wobec konsumentów

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrowaną, jesteś „przedsiębiorcą" w świetle prawa cywilnego. Oznacza to, że np. w relacjach z konsumentami jesteś traktowany jako przedsiębiorca i masz z tego tytułu obowiązki (np. związane z reklamacją czy naprawą). Dotyczy to również prawa konsumenta do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość). Zobacz więcej na temat praw konsumentów.

Rachunki przy działalności nierejestrowej

Osoba prowadząca działalność nierejestrową jest co do zasady zwolniona z obowiązku wystawiania faktury. Musi to uczynić jedynie w przypadku, gdy żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty. W tym przypadku będzie to mogła być faktura, która zawiera jedynie:

 • datę wystawienia
 • numer kolejny
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług
 • cenę jednostkową towaru lub usługi
 • kwotę należności ogółem

Przy sprzedaży nierejestrowej wystarczy, że podasz na dokumentach swoje imię i nazwisko.

Jak liczyć przychód przy działalności nierejestrowej

O tym, czy możesz prowadzić działalność nierejestrowa, decyduje kwota miesięcznego przychodu (nie może przekroczyć w żadnym miesiącu 50 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia). Twoim przychodem z działalności nierejestrowej będą należności, które otrzymasz za sprzedaż swoich towarów/usług. Pamiętaj, że do przychodów zaliczasz również kwoty, które są ci należne, nawet jeśli jeszcze ich nie otrzymałeś (czyli np. jeśli sprzedałeś towar i wystawiłeś dokument sprzedaży, ale fizycznie nie otrzymałeś jeszcze zapłaty). Do przychodu nie zaliczasz wartości towarów, które zostały Ci zwrócone oraz udzielonych bonifikat i skont (czyli obniżek za uregulowanie płatności przed terminem).

Do ustalania przychodu służyć Ci będzie ewidencja sprzedaży.

Ewidencja sprzedaży przy działalności nierejestrowej

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, powinieneś prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży (na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy o VAT). Zapisujesz w niej sprzedaż za dany dzień. Pamiętaj, że wpisów za dany dzień powinieneś dokonywać nie później niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (czyli, po sprzedaniu towaru następnego dnia, nie możesz wpisywać sprzedaży z dnia poprzedniego). Obowiązek ten wynika z przepisów VAT.

Co powinien zawierać rejestr sprzedaży

Przepisy nie regulują, jakie dokładnie elementy powinien zawierać uproszczony rejestr sprzedaży. Zazwyczaj zawiera on takie informacje, jak:

 • liczba porządkowa
 • data sprzedaży
 • wartość sprzedaży
 • wartość sprzedaży narastająco

W rejestrze możesz dopisywać również inne informacje, jak np. numer dowodu sprzedaży albo informacje o rodzaju transakcji.

Dokładna ewidencja pozwoli Ci szybko ustalić, czy nie przekroczyłeś progu dochodów uprawniających do prowadzenia działalności nierejestrowej.

Rejestr może być prowadzony w formie papierowej.

Przykładowe zapisy

L.p

Data sprzedaży

Kwota sprzedaży

Kwota narastająco od początku roku

Uwagi

1.

2.01.2018

300,00

300,00

....

2

4.01.208

150,00

450,00

.....

.......

 

........

.........

......

 

WAŻNE!

Od momentu podjęcia działalności nierejestrowej masz obowiązek:

 • prowadzenia uproszczonej ewidencji sprzedaży
 • przestrzegania praw konsumentów
 • wystawiania faktur lub rachunków na żądanie kupującego

Jakie są ograniczenia działalności nierejestrowej

Przepisy o działalności nierejestrowej nie dotyczą wspólników spółki cywilnej.

Nie możesz również wykonywać działalności regulowanej, czyli takiej, która wymaga specjalnych zezwoleń, koncesji itp.

Jak rozliczać przychody i koszty z działalności nierejestrowej

Przychody osiągane z działalności nierejestrowej są przychodami z tzw. innych źródeł. W związku z przychodami nie musisz płacić zaliczek na podatek. Masz obowiązek rozliczyć przychody w zeznaniu rocznym PIT-36.

W zeznaniu rocznym możesz też odliczyć koszty, które poniosłeś ściśle w związku z wykonywaną działalnością (np. zakup surowców do produkcji wyrobów).

Koszty te powinny być udokumentowane, dlatego powinieneś przechowywać wszystkie dowody zakupów, związanych z Twoją działalnością

Działalność nierejestrowa a VAT

Jeśli prowadzisz działalność nierejestrową, jesteś zwolniony z VAT.  Prowadzisz tylko uproszczoną ewidencję, opisaną powyżej.
Pamiętaj jednaj, że wykonywanie niektórych rodzajów działalności zobowiązuje do rejestracji jako podatnik VAT niezależnie od wysokości osiąganych przychodów. Dotyczy to m.in. usług jubilerskich, usług prawniczych oraz usług w zakresie doradztwa. Jeżeli zamierzasz prowadzić działalność w którymś z powyższych zakresów, musisz zarejestrować się jako podatnik VAT czynny.

Co się stanie jeśli przekroczę limit dla działalności nierejestrowej?

Jeśli przekroczysz miesięczny limit przychodu (50 proc. płacy minimalnej), Twoja działalność zostanie uznana za działalność gospodarczą. Od momentu przekroczenia limitu, masz 7 dni na zarejestrowanie działalności gospodarczej w CEIDG. Jako początkujący przedsiębiorca  będziesz zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych należy przystąpić w terminie 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności. Następnie przez 2 lata będziesz mógł skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

 

ZMIANY W CEIDG OD 19.05.2016

I. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.)

19 maja 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przypomnijmy, że rejestr CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r.. Jego zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, udostępnianie o nich informacji oraz umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów.
Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków

•    Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG (osoba nie podjęła wykonywania działalności gospodarczej)

•    Rozszerzenie danych kontaktowych

•    Zmiany w danych dopisywanych z urzędu

•    Uproszczenie procedury sprostowania wpisu

•    Automatyczne wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG

•    Tytuł prawny do lokalu

•    Zmiany w procedurze wpisu

Możliwość „rezygnacji” z wpisu w CEIDG

Osoba, która nie podjęła działalności gospodarczej, pomimo wpisania do CEIDG, będzie miała możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej. Wniosek taki powinna złożyć najpóźniej do końca upływu dnia poprzedzającego wskazaną datę rozpoczęcia działalności gospodarczej (np. przedsiębiorca wskazał datę rozpoczęcia działalności  gospodarczej: 1.06.2016 r. to wniosek o wpis informacji o niepodjęciu dział. gosp. może złożyć do końca dnia 31.05.2016 r.)  Wniosek taki zawiera jedynie dane dotyczące firmy przedsiębiorcy, NIP, REGON, PESEL oraz adres do doręczeń. Informacja o rezygnacji będzie przekazywana do innych rejestrów tj. ZUS/KRUS, US, GUS, nie będzie, zatem potrzeby udawania się do ww. urzędów. Dodatkowo w przypadku złożenia wniosku o niepodjęciu działalności gospodarczej, wpis do CEIDG nie będzie udostępniany (nie będzie widoczny na stronie CEIDG).
Dodatkowo zgodnie z art. 64 osoby fizyczne wpisane do CEIDG, które nie podjęły wykonywania działalności gospodarczej przed 19 maja 2016 r., a zatem przed dniem wejścia w życie ustawy, a w ich wpisie wskazana jest data zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej (zazwyczaj tożsama z datą rozpoczęcia dział.gosp.) także będą miały możliwość złożenia wniosku o wpis informacji o niepodjęciu działalności gospodarczej.

Rozszerzenie danych kontaktowych

Daną podlegającą wpisowi do CEIDG będą dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone we wniosku. Jest to katalog otwarty a zatem przedsiębiorca może podać także inne dane kontaktowe. Do decyzji przedsiębiorcy będzie pozostawiony wybór ujawnienia tych danych we wpisie – czy chce by numer telefonu był widoczny we wpisie, czy też służył jedynie do kontaktu z administracją.

Zmiany w danych dopisywanych z urzędu

Rozszerzenie katalogu danych podlegających wpisowi i informacji wpisywanych do CEIDG z urzędu. Dane będą dopisywane oraz zmieniane przez właściwe organy, bez konieczności składania przez przedsiębiorcę wniosku CEIDG-1:
•    numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu – dana dopisywana przez urzędy skarbowe. Urząd wprowadzający do wpisu ww. numer, ale także urzędy dopisujące REGON, PESEL będą mogły w przypadku popełnienia błędu i dopisania nieprawidłowego numeru „prostować” swoją pomyłkę w drodze czynności materialno-technicznej.
•    Sądy dopisują do wpisu przedsiębiorcy, nie później niż w terminie 7 dni roboczych następujące dane:
1) uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy;
2) uprawomocnienia się postanowienia o ustanowieniu kurateli lub opieki;
3) uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów;
4) uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu;
5) uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu lub postanowienia skutkującego wygaśnięciem układu;
6) wydania postanowienia o:
a) ogłoszeniu upadłości,
b) otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego;
7) uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego.
•    Sąd upadłościowy, KRK albo właściwy organ zgłasza informacje o uprawomocnieniu się orzeczenia o zakazie
•    KRK zgłasza także do CEIDG informacje o wykonaniu lub darowaniu środka karnego (zakaz) zgłoszonego do CEIDG a także informacje o usunięciu z KRK danych wynikających z orzeczenia zawierającego środek karny (zatarcie skazania)
•    Sąd upadłościowy dopisuje informacje w CEIDG o wstrzymaniu wykonania, uchyleniu lub zmianie orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej

Uproszczenie procedury sprostowania wpisu

•    Gminom zostały nadane uprawnienia do dokonywania zmian we wpisach, w związku z błędami, które popełniły przy przekształcaniu papierowych wniosków do CEIDG. Gminy będą miały możliwość, w przypadku, gdy wpis jest niezgodny z treścią złożonego przez przedsiębiorcę wniosku, ponownego wprowadzenia ww. wniosku, aż do jego prawidłowego odwzorowania (możliwość wielokrotnego przekształcania wniosku CEIDG-1).
•    Taka możliwość będzie dotyczyła także przedsiębiorcy wykreślonego z CEIDG. Jeżeli wpis do CEIDG przedsiębiorcy wykreślonego z rejestru będzie niezgodny, na skutek błędnego przekształcenia z treścią wniosku przedsiębiorcy (np. pomyłka w dacie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej), to organ gminy będzie mógł ponownie przekształcić ten wniosek.
•    Gminy, które zgłosiły wnioski o sprostowanie wpisów w zakresie niezgodności z treścią wniosków przedsiębiorców (wnioski papierowe, w których przy przekształcaniu gminy popełniły błąd) będą mogły samodzielne przekształcić taki wniosek, aż do odwzorowania ich papierowej wersji.

Automatyczne wykreślenie z CEIDG

CEIDG wykreśli (brak decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki) przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
1) w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej, z wyłączeniem orzeczenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
Do czynności automatycznego wykreślenia nie będą miały zastosowania przepisy KPA. Informacja o automatycznym wykreśleniu z system zostanie przez system przekazana urzędów skarbowych, GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających koncesje, licencje zezwolenia.
We wszystkich postępowaniach w zakresie wykreślenia przedsiębiorcy z powodu upływu 24 m-cy zawieszenia, zgonu oraz z tytułu orzeczonego zakazu - wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy zastosowane zostaną już nowe rozwiązania, czyli wykreślenie nastąpić ma w drodze czynności materialno-technicznej. System, więc z automatu powinien wykreślać nie tylko nowe sprawy.
W przypadku wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG z powodu przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową (brak decyzji o wykreśleniu ministra właściwego do spraw gospodarki) termin wykreślenia będzie zależał tylko i wyłącznie od samego przedsiębiorcy. Po dopisaniu przez KRS do CEIDG informacji o przekształceniu, przedsiębiorca sam w dowolnym terminie może złożyć wniosek o wykreślenie ze wskazaniem daty zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

Tytuł prawny do lokalu

•    Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG (adres zamieszkania, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej, adresy dodatkowych miejsc, jeśli posiada oraz adres do doręczeń). Przedsiębiorca nie musi jednak go dołączać do wniosku o wpis ani okazywać dokumentów zarówno składając wniosek on-line jak i papierowo w urzędzie gminy.
•    Jednakże w przypadku powzięcia przez ministra właściwego do spraw gospodarki informacji o braku tytułu prawnego do nieruchomości wskazanej we wpisie do CEIDG, przedsiębiorca zostanie wezwany do przestawienia tytułu prawnego lub dokonania zmiany wpisu w zakresie danych adresowych. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi tytułu prawnego do lokalu lub nie dokona zmiany wpisy zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.
•    Dodatkowo osoba, której dane adresowe zostały wpisane do CEIDG bez tytułu prawnego, po dokonaniu wykreślenia w drodze decyzji, może wystąpić z wnioskiem aby dane adresowe nie były publikowane.

Zmiana procedury wpisu do CEIDG

•    ograniczenie zakresu danych podawanych przez przedsiębiorcę we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG w sytuacji zawieszenia działalności gospodarczej,
•    pełnomocnik będzie miał możliwość złożenia wniosku o wpis do CEIDG,
•    obowiązek informowania o cofnięciu upoważnienia do przekazywania danych do CEIDG, w szczególności upoważnienie do przekształcania wniosków papierowych na formę elektroniczną,
•    tylko w przypadku, gdy wniosek jest poprawny możliwe jest dokonanie wpisu w CEIDG,
•    wnioskiem niepoprawnym jest wniosek niezawierający danych wpisowych lub zawierający dane wpisowe ale niezgodne z przepisami prawa oraz niepodpisany lub złożony przez osobę nieuprawnioną,
•    Doręczanie pism przez ministra właściwego do spraw gospodarki, następuje wyłącznie na adres do doręczeń podany we wpisie przedsiębiorcy w CEIDG. Jeżeli przedsiębiorca nie dokona zmiany wpisu w przypadku zmiany adresu do doręczeń (np. sprzedał mieszkanie), doręczenie pisma pod dotychczas wskazanym adresem wywołuje skutek prawny.
•    Z CEIDG zostaną usunięci przedsiębiorcy, którzy zostali nieprawidłowo zmigrowani do CEIDG, tzn. zostali wykreśleni z ewidencji gminnych przed dniem 1 lipca 2011 r.
•    Przedsiębiorcy, którzy nie uzupełnią w ciągu 2 lat wpisu o swój numer PESEL, zostaną automatycznie wykreśleni z CEIDG,

Pełen tekst ustawy dostępny na stronie:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2015/1893/1

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Wniosek należy złożyć w Biurze Podawczym – Sekretariat UG lub na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Olszanka i Działalności Gospodarczej
Sprawy merytorycznie załatwia:
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy Olszanka i Działalności Gospodarczej, I piętro, pok. 9
Telefon kontaktowy 77 412 96 82 wew. 113
e-mail: rg@olszanka.pl

III. Wzory dokumentów do pobrania
PDFWniosek o wpis, zmianę, zawieszenie, wznowienie, wykreślenie wpisu w CEIDG.pdf


IV. Jakie dokumenty należy dostarczyć?
CEIDG-1 – wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej służący do:

 • dokonanie nowego wpisu
 • zmiana wpisu
 • zawieszenie działalności
 • wznowienie działalności
 • wykreślenie wpisu

Do wglądu:

 • dowody osobiste zainteresowanych osób,
 • dla cudzoziemców - karta pobytu oraz dokument, wydany przez właściwy organ, potwierdzający posiadanie statusu zgodnego z wymogami art.13 o swobodzie działalności gospodarczej, z podaniem podstawy prawnej

V. Opłaty:

Nie pobiera się.

VI. Termin załatwienia sprawy:

Przekształcenie wniosku na formę dokumentu elektronicznego i przesłanie go doCentralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej i Informacji o Działalności Gospodarczej – nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.Jeżeli wniosek jest niepoprawny, Wójt Gminy Olszanka  wzywa wnioskodawcę do skorygowania  lub uzupełnienia wniosku, wskazując uchybienia, w terminie 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania)

VII. Dodatkowe informacje:

PDFCEIDG
PDFInformacja dla osób rozpoczynających działalność gosp. - administracja podatkowa.pdf
PDFInstrukcja wypełnienia wniosku.pdf
PDFPKD 2007 - wyjśnienia.pdf
PDFPorady ZUS.pdf

Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

www.firma.gov.pl  (baza przedsiębiorców)

VIII. Co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę?

Składanie wniosku może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem poczty.  W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem poczty podpis na wniosku musi być poświadczony notarialnie.

Osoby posiadające profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny mogą samodzielnie dokonać wpisu, zmiany wpisu, zawieszenia, wznowienia i wykreśłenia wpisu w CEIDG

IX. Tryb odwoławczy:

Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym