Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym
naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

 

 Wójt Gminy Olszanka -
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020r.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Olszanka

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Olszanka.

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:
  1. być osobą pełnoletnią,
  2. zamieszkiwać na terenie danej gminy,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2.  Kandydat na rachmistrza terenowego:
  1. zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego;
  2. jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego;
  3. zostaje rachmistrzem terenowym pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 3. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
 4. Kandydat na rachmistrza terenowego przedkłada kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie  co najmniej średniego wykształcenia.
 5. Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 5 pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 6. Rachmistrz dokonywać będzie spisu wyłącznie na urządzeniu mobilnym.
 7. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:
  1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego (zał. 1);
  2. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie, co najmniej szkoły średniej;
  3. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 2)
  4. Informacja dotycząca RODO (zał. 3)
 8. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020r.” w terminie od dnia 15.06.2020r. do 08.07.2020 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy.
  Adres do doręczeń: Urząd Gminy Olszanka
  Olszanka 16, 49-332 Olszanka.
 9. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Ewa Rosińska – Sekretarz Gminy Olszanka i Koordynator Biura Spisowego - Pani Ewa Nowak – Starszy Inspektor ds. Planowania Przestrzennego i Gospodarki  Nieruchomościami  , tel. 77 4129-683 wew.101 i 115.

 

Załączniki:

 1. DOCXZałącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx
 2. DOCXZałącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx
 3. DOCXZałącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze na rachmistrzów.docx

DOCXInformacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do PSR 2020 .docx

DOCXInformacje dodatkowe dla osób składających oferty.docx

Wójt Gminy Olszanka
Gminny Komisarz Spisowy