gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na Sesję Rady Gminy - 30.06.2014

Olszanka, dnia 20.06.2014r.

Rada Gminy

Olszanka                                                                                                             

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XLVII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 30 czerwca  2014 roku   (poniedziałek)  o godz. 09.00. w świetlicy wiejskiej w  Czeskiej Wsi.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie  prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie  porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących  Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2013 roku:
 • Przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu Wójta Gminy z wykonania budżetu w 2013 roku;
 • Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2013r.;
 • Uchwała Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
 • Opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2013r.;
 • Opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2013r.
 • Dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2013r.;
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2013 rok;
 • Głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie w sprawie w sprawie zmiany uchwały nr XLI/266/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Olszanka na rok 2014;
 • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/267/2013 Rady Gminy Olszanka z dnia 18.12.2013r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2014-2023;
 • w sprawie : zmiany uchwały nr XLII/263/2010 Rady Gminy Olszanka z dnia 20 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu
 • w sprawie wyrażenia zgody na cofnięcie udziałów w Międzygminnym Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  „PROWOD” Spółka z o.o. Czarnowąsy;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
 •  w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka na czas oznaczony do 3 lat;
 1. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla Gminy Olszanka
 2. Sprawozdanie z realizacji zadań GOPS w Olszance za okres od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2013r.
 4. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka
 5. Wnioski Sołtysów
 6. Sprawy różne.
 7. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy

     Przewodniczący Rady

      /-/ Walenty Oliwa