gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Strategia

STRATEGIA ROZWOJU
GMINY OLSZANKA
NA LATA 2000 - 2015


Spis treści:

1. Wstęp
2. Diagnoza stanu istniejącego
3. Wyniki analizy SWOT
4. Główne problemy rozwoju
5. Wizja rozwoju Gminy
6. Cele strategiczne i priorytety
7. Zasady wdrażania Strategii

Nad projektem Strategii pracowała powołana przez Zarząd Gminy Rada Liderów Gminnych w składzie:
1. Jan Warowy
2. Jan Golonka
3. Maria Babińska
4. Stanisław Sidorowicz
5. Łucja Skalska
6. Janusz Kawula
7. Małgorzata Prokop
8. Dorota Woźniakowska
9. Dorota Skotnicka
10. Edward Wijas
11. Marek Andreasik
12. Emil Hrycyk
13. Alicja Ciupak
pod kierunkiem Ewy Rosińskiej – Sekretarz Gminy
Opracowanie materiałów: Ewa Rosińska

19.jpeg


I. WSTĘP
Potrzeba planowania strategicznego zrodziła się z konieczności sprostania współczesnym wyzwaniom cywilizacyjnym. Głównymi cechami postrzeganej rzeczywistości są wzrastająca złożoność wynikająca z otwartości życia gospodarczego i kulturowego, utrzymująca się niestabilność mająca swoje źródło w przyspieszonym tempie zmian i przeobrażeń związanych z postępem naukowo-technicznym oraz zakres zaangażowania społeczeństwa w procesy rozwojowe wynikającego ze świadomości opartej na zdobytej wiedzy, wykształceniu i powszechnym dostępie do informacji.

Strategia odpowiada na potrzebę kompleksowego, długofalowego podejścia do rozwoju gminy w szybko zmieniającym się i coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu.

Planowanie strategiczne nie daje gwarancji sukcesu, ale znacznie zwiększa jego prawdopodobieństwo.


Strategia jest dokumentem, którego celem jest określenie najważniejszych zamierzeń osiąganych wspólnym wysiłkiem władz samorządowych, mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Narzędziem realizacji strategii są głównie finansowe środki publiczne. Jednakże ambitne zamierzenia Gminy wykraczają poza jej możliwości finansowe. Dlatego możliwe i konieczne jest stosowanie takich metod działania jak: pozyskiwanie środków pozabudżetowych, współpraca międzygminna, przedsięwzięcia prywatno-publiczne, interwencyjne działanie rządu, władz wojewódzkich i powiatowych.
We współczesnym świecie Gmina osiąga sukces dzięki umiejętnemu łączeniu elementów konkurencji i współpracy, rynku i polityki. Oznacza to, że samorząd nie jest jedynym i wyłącznym podmiotem strategii rozwoju, choć ponosi odpowiedzialność za jej sformułowanie i uchwalenie.

Wieloaspektowość i wielopodmiotowość strategii wymaga szerokiego udziału społecznego w trakcie jej formułowania i realizacji.
Proponowane rozwiązania i przedsięwzięcia muszą być realne ekonomicznie, akceptowane społecznie, dopuszczalne z punktu widzenia ochrony zasobów i przyrody, wykonalne technicznie i możliwe do umiejscowienia w konkretnej przestrzeni.
II. DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA GMINY

Obszar Gminy Olszanka, której powierzchnia wynosi 92,6 km2 zajmuje fragment środkowo-zachodniej części województwa opolskiego. Graniczy od strony północnej z gminą Brzeg, od wschodu z gminą Lewin Brzeski, od południowego-wschodu z gminą Niemodlin, od południa z gminą Grodków i od zachodu z gminą Wiązów.
Powierzchnia Gminy Olszanka stanowi 0,98% powierzchni województwa i zajmuje 50 miejsce pod względem wielkości obszaru w województwie.

Wg regionalizacji fizyczno-geograficznej J. Kondrackiego Gmina Olszanka leży na obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, na pograniczu dwóch jednostek mezoregionalnych:
- Równiny Wrocławskiej, w mikroregionie Równiny Grodkowskiej – obejmuje cały obszar Gminy za wyjątkiem jej najbardziej południowej części, stanowi płaską równinę wodno-lodowcową i częściowo moreny dennej, pokrytej warstwą utworów lessowych i lessopodobnych,
- Doliny Nysy Kłodzkiej – obejmująca południowy fragment Gminy, stanowi płaskodenną, rozległą formę dolinną z systemem teras zlewowych z pokrywami madowymi i nadzalewowych.

Pod względem morfologicznym obszar Gminy cechuje się głównie monotonną, płaskorówninną rzeźbą terenu.

Podłoże geologiczne terenu stanowią skały krystaliczne proterozoiku.
Generalnie najważniejszą formacją decydującą o budowie geologicznej wiekszości terenów gminy są osady czwartorzędowe.
Budowa geologiczna Gminy sprzyja występowaniu pisków i żwirów, lessów i glin lessopodobnych.

Gmina położona jest w całości w dorzeczu rzeki Odry. Głównymi rzekami na terenie Gminy są Nysa Kłodzka oraz Potok Pępicki i Potok Przyleski należący do zlewni rzeki Odra.
W okolicach wsi Pogorzela i Czeska Wieś występują niewielkie „oczka” wodne.
Wody podziemne na terenie Gminy reprezentowane są przez wody przypowierzchniowe, gruntowe i wgłębne.

Warunki klimatyczne Gminy są ciepłe i umiarkowane. Średnia temperatura w okresie wegetacyjnym wynosi 14,5 oC .


Środowisko

Lasy na terenie Gminy stanowią 5,3% jej obszaru. W porównaniu ze wskaźnikiem lesistości województwa, jest to obszar bardzo mały. Lasy występują w postaci niewielkich powierzchni otoczonych terenami użytkowanymi rolniczo.
Pod względem żyzności i wilgotności siedliska wyodrębnia się cztery typy lasu:
- las mieszany świeży,
- las świeży,
- las wilgotny,
- las łęgowy.

W Gminie znajdują się dwa większe kompleksy leśne:
- Przylesie , w obrębie którego znajduje się 17 ha rezerwat przyrody ”Przylesie”,
położony w dorzeczu Odry pomiędzy Przyleskim Potokiem, a Gnojną, które są odnogami większych cieków, tj Psarskiego i Oławy, te z kolei stanowią dopływy rzeki Odry. Gleby rezerwatu należą do dwóch działów gleb: autogenicznych i hydrogenicznych. Drzewostan występujący w rezerwacie jest zróżnicowany w zależności od typu siedliska. W jednym przypadku jest on miejscami dwupiętrowy, gdzie w górnym piętrze dominuje dąb szypułkowy, w dolnym grab zwyczajny, jesion wyniosły i klon jaworowy, w innym miejscu teren rezerwatu porasta jednopiętrowy drzewostan olchowy i jesionowy z nalotami klonu i jaworu. Na uwagę zasługuje 200-letni drzewostan dębowy, który stanowi rzadkość na skalę kraju.
- Michałów : kompleks leśny leżący nad Nysą Kłodzką
Gmina posiada dwa parki, uznane za zabytki kultury. Są to:
- Park podworski w Obórkach, założony prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Występuje w nim 14 gatunków drzew, na które składa się 169 egzemplarzy. Dominującym gatunkiem są lipy drobnolistne w wieku ok.120 lat. Park usytuowany jest w obszarze rolnym w sąsiedztwie zabudowań folwarku.
- Park przypałacowy w Janowie – położony przy szosie biegnącej z Łosiowa do Olszanki. Znajduje się w nim 17 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów. Najciekawsze z nich to kasztan jadalny i dąb szypułkowy. Większość drzew liczy 70 lat, natomiast najstarsze z nich ok. 120-170 lat.
CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-KULTUROWA

Gminę zamieszkuje 5104 osób. Gęstość zaludnienia obszaru Gminy to 55,1 osób na 1km2

Mieszkańcy Gminy pochodzą głównie z byłych Terenów Wschodnich /Wołyń, Tarnopol/, a także z Polski Centralnej i Podkarpacia.
Mimo, że Gmina jest częścią Regionu Śląska Opolskiego, mieszkańcy kultywują typowe tradycje kulturowe przywiezione z Kresów Wschodnich oraz z Podkarpacia.
Tereny Gminy są bardzo bogate w zasoby dziedzictwa kulturowego. Świadczą o tym liczne stanowiska archeologiczne z różnych epok oraz zabytkowe obiekty.
Gmina jest przykładem wspaniałej – zwartej zabudowy

Gospodarka Gminy

Rolnictwo

Gmina położona jest w strefie rolnej województwa opolskiego.

Na obszarze Gminy występują gleby: brunatne, bielicowe i pseudobielicowe, czarne ziemie, mady na podłożu madowo-piaszczysto-gliniastym i gliniastym.
Analiza struktury typologicznej i rodzajowej gleb wykazuje, że Gmina posiada gleby bardzo dobre i dobre, głównie pszenne i pszenno-buraczane.
Stąd też Gminę charakteryzuje głównie gospodarka rolna.
Użytki rolne zajmują 87,2% ogółu gruntów, lasy 5,3%, a pozostałe tereny 7,5% ogólnej powierzchni.
Poprzez wysoką kulturę agrotechniczną , stosowaną przez rolników, Gmina przez wiele lat była jedną z przodujących na Opolszczyźnie w dziedzinach hodowli i uprawy.
Na terenie Gminy nadal funkcjonują duże jednostki organizacyjne, zajmujące się głównie produkcją rolną. Zaliczyć do nich należy: Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne w Jankowicach Wielkich i Przylesiu, Gospodarstwo Rolne w Jankowicach Wielkich
/ dawny PGR/, Spółkę ROLA, Zakład Rolno-Usługowy w Janowie.


Przemysł

Stopień uprzemysłowienia Gminy jest niewielki.
Przemysł rolno- spożywczy jest na terenie Gminy słabo rozwinięty. Można również mówić o słabo rozwiniętych usługach dla rolnictwa.

W Gminie funkcjonują:
- Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Skarbiszów” – suszarnia zboża w Olszance,
- mieszalnia pasz – Spółka HYDRO w Olszance,
- gorzelnia w Krzyżowicach,
- Spółka AGROL w Olszance.
Nie funkcjonują obecnie zlewnie mleka w Pogorzeli, Gierszowicach oraz w Michałowie.

Przemysł i rzemiosło w Gminie oparte jest na podmiotach gospodarczych.
Największe przedsiębiorstwa produkcyjne w Gminie to:
- Firma EMAR w Pogorzeli / produkcja zniczy/
- PWiK Brzeg w Gierszowicach i Obórkach / zakład uzdatniania wody/
- MPiWK Wrocław w Michałowie / zakład produkcji wody/
- „STANPOL” w Jankowicach Wielkich / zakład mięsny/

Pozostałe zakłady produkcyjne to:
- Zakład Kamieniarski w Przylesiu,
- Piekarnia w Przylesiu i Olszance,
- Tartak w Michałowie,
- Młyn zbożowy w Olszance,
- Przedsiębiorstwo Wielobranżowe w Krzyżowicach.


Urbanizacja i mieszkalnictwo.

W skład Gminy wchodzi 10 Sołectw:
1. Czeska Wieś,
2. Gierszowice,
3. Jankowice Wielkie,
4. Janów,
5. Krzyżowice,
6. Michałów,
7. Obórki,
8. Olszanka,
9. Pogorzela,
10. Przylesie.

Wielkość poszczególnych wsi pod względem liczby mieszkańców jest stosunkowo zróżnicowana / od 300 do 800 osób/. Podstawową funkcja każdego Sołectwa jest funkcja rolnicza i związana z nią funkcja mieszkaniowa. W Sołectwach brak jest świadomie wykształconych funkcji usługowych, które występują głównie w formie rozproszonej.

Zgodnie z danymi statystycznymi z 1997 roku / na podstawie spisu powszechnego/ , stan zasobów mieszkaniowych w Gminie wynosił:
- 1312 mieszkań,
- 5510 izb,
- 116,1 tys. m 2 powierzchni użytkowej mieszkań.
Szacuje się, że przeciętna liczba gospodarstw domowych na mieszkanie wynosi ok. 1,14. oznacza to, że deficyt mieszkaniowy mierzony samodzielnością zamieszkiwania na 1 rodzinę wynosi obecnie około 180 mieszkań.

Na terenie Gminy występują wszystkie typy zabudowy mieszkaniowej: wielorodzinna, zagrodowa i jednorodzinna. Wśród zabudowy dominują budynki przedwojenne, charakterystyczne dla regionu Opolszczyzny. Budynki jednorodzinne wybudowane zostały w okresie ostatnich 30 lat. Obecnie zauważa się spadkową tendencję w rozwoju budownictwa jednorodzinnego na terenie Gminy. Większość mieszkańców przeprowadza remonty i modernizacje starych obiektów.


Oświata

Szkoły Podstawowe i Gimnazjum

Na terenie Gminy zlokalizowane są cztery szkoły podstawowe w miejscowościach: Olszanka, Przylesie, Jankowice Wielkie, Michałów oraz jedno
Gimnazjum w miejscowości Olszanka.
Stanie techniczny szkół jest na ogół dobry. Remontu wymaga wydzielona część Gimnazjum. Przy Szkole Podstawowej w Michałowie rozpoczęto budowę łącznika spełniającego funkcję sali gimnastycznej.
Wyposażenie szkół jest w miarę możliwości finansowych uzupełniane.

Według stanu na dzień 31 grudzień 1999 r. do szkół podstawowych w Gminie uczęszczało 627 uczniów. Do Gimnazjum 89 uczniów.
Liczba etatów nauczycielskich w szkołach podstawowych i Gimnazjum wynosiła łącznie 62,88, natomiast liczba pracowników obsługi w przeliczeniu na pełne etaty wynosiła 16,25.

Przedszkola

Na terenie Gminy funkcjonuje 7 placówek wychowania przedszkolnego.
W miejscowościach Olszanka, Przylesie, Jankowice Wielkie funkcjonują przedszkola 8-godzinne z wyżywieniem, w Krzyżowicach przedszkole 5-godzinne, natomiast w Czeskiej Wsi, Michałowie i Gierszowicach funkcjonują oddziały przedszkolne.
Zarówno stan techniczny obiektów przedszkolnych, jak i wyposażenie placówek nie budzą większych zastrzeżeń.
Według stanu na dzień 31 grudnia 1999 r. do przedszkoli uczęszczało 184 dzieci. Liczba etatów nauczycielskich wynosiła 15,2, natomiast pracowników obsługi – 13,5.


Służba zdrowia i opieka społeczna.

Obsługę ambulatoryjną w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy zapewniają niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej usytuowane w obiektach ZOZ-u Brzeg w miejscowościach Olszanka i Przylesie oraz w obiekcie gminnych w Czeskiej Wsi i obiekcie RSP w Jankowicach Wielkich. Można stwierdzić, że opieka zdrowotna jest w miarę wystarczająca.
Na terenie Gminy istnieje 1 apteka, która nie w pełni zabezpiecza potrzeby mieszkańców.

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej będący jednostką organizacyjną Gminy.
Stopień realizacji tych zadań jest wystarczający.


Usługi dla ludności

Rozmieszczenie usług bytowych na terenie gminy można ocenić jako zadowalające. Obecnie w Gminie w usługach typu handel, gastronomia, naprawy pracuje ok. 50 osób.
Dostępność placówek handlowych jest wystarczająca – każda wieś posiada sklep przemysłowo-spożywczy.
Na obszarze Gminy zarejestrowanych jest około 200 podmiotów prowadzących drobną działalność usługowo-rzemieślniczą. Liczba ta jest szacunkowa, ponieważ ich działalność jest bardzo płynna.


Religia

Na terenie Gminy znajduje się 9 kościołów rzymsko-katolickich w tym 1 Kościół Polsko-Narodowy.
Kościoły pełniąc funkcję obiektów sakralno-religijnych, tworzą również wspaniały obraz architektoniczny Gminy. Znajdują się w nich XIV- wieczne polichromie ścienne, będące wizytówką zabytkową Gminy. Dzięki dużemu zaangażowaniu społeczeństwa Kościoły są w miarę możliwości finansowych remontowane.


Kultura

Na terenie Gminy w miejscowości Krzyżowice usytuowany jest obiekt pałacowy, w którym mieści się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.
W dziewięciu miejscowościach Gminy znajdują się wiejskie świetlice.
Stan techniczny tych obiektów jest w miarę dobry, jednakże wykorzystanie ich do typowej działalności kulturalnej jest zbyt małe.
W Pogorzeli mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, a jej filie znajdują się w miejscowości: Czeska Wieś, Krzyżowice, Michałów i Przylesie.
Biblioteki są w zadowalającym stopniu zaopatrywane w księgozbiór, z którego korzystają zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli mieszkańcy Gminy


Sport

We wszystkich miejscowościach Gminy znajdują się boiska sportowe, utrzymywane głównie przez Ludowe Zespoły Sportowe.
Przy Szkole Podstawowej w Olszance i Jankowicach Wielkich funkcjonują sale gimnastyczne.
Obiekty te wykorzystywane są zarówno przez dzieci i młodzież jak i przez organizacje społeczne i różne instytucje do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych.

Organizacje społeczne i stowarzyszenia.

W Gminie prowadzi działalność Ochotnicza Straż Pożarna, której dwie jednostki funkcjonują w krajowym systemie gaśniczym.
Baza OSP jest w miarę dobra. Brak jest natomiast wystarczających środków na wyposażenie.

Wśród dzieci i młodzieży rozpowszechniona jest działalność Ludowych Zespołów Sportowych. Jest to Stowarzyszenie powołane do upowszechniania kultury fizycznej.

Na uwagę zasługuje nieformalna już działalność Kół Gospodyń Wiejskich – obecnie reaktywowana w Krzyżowicach w ramach programów Odnowa Wsi.

Komunikacja

Drogi

Na terenie Gminy wyróżnia się następujące rodzaje dróg:

- drogi krajowe, w tym autostrada,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Przez teren Gminy przebiega realizowana autostrada A-4 Zgorzelec-Medyka, której długość na terenie Gminy wynosi 9,84 km.
Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką powstanie węzeł autostradowy „Przylesie”.
Długość jedynej drogi krajowej Nr 4 - przebiegającej przez teren Gminy wynosi 1,1km.
Przez Gminę przebiegają trzy drogi wojewódzkie, stanowiące trzon układu komunikacyjnego. Są to drogi Nr 401, 458, 1032, których łączna długość na terenie Gminy wynosi 27,76 km.
Długość sześciu dróg powiatowych, przebiegających przez teren Gminy wynosi 22,26 km.
Uzupełnieniem sieci dróg układu podstawowego są drogi gminne, które ułatwiają połączenia między sołectwami oraz dojazdy do pól, łąk, pastwisk i lasów.

Stacje paliw i obsługi.

Na terenie Gminy znajdują się dwie stacje paliw: w Pogorzeli oraz w Krzyżowicach.
Najbliższe stacje całodobowe zlokalizowane są w Brzegu.

Na terenie Gminy funkcjonują prywatne zakłady wykonujące usługi w zakresie mechaniki pojazdowej. Najbliższe stacje diagnostyczne i obsługi zlokalizowane są w Brzegu.

Układ kolejowy.

Przez teren Gminy przebiegają dwie linie kolejowe:

- Wrocław-Brzeg-Opole-Katowice /nr 132/. Jest to linia magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana. Linia nie posiada przystanków na terenie Gminy. najbliższe stacje są w Łosiowie, Brzegu, Lewinie Brzeskim.
- Brzeg – Grodków – Nysa /nr 288/ obecnie zawieszona dla przewozów pasażerskich. Jest to lina jednotorowa, niezelektryfikowana. W ciągu tej linii znajduje się stacja kolejowa w Olszance i Czeskiej Wsi.

Podstawowymi środkami komunikacji masowej są autobusy PKS oddziałów brzeskiego, nyskiego i opolskiego.


Infrastruktura techniczna

Zaopatrzenie w wodę.

Na terenie Gminy zbiorowym zaopatrzeniem w wodę objętych jest 100 miejscowości tj. 100% mieszkańców Gminy. Zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy odbywa się z wodociągu komunalnego w Gierszowicach, eksploatowanego przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu oraz trzech wodociągów wiejskich: wodociągu grupowego we wsi Michałów, wodociągów zbiorczych w Jankowicach Wielkich i Olszance-Pogorzeli eksploatowanych przez Międzygminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji PROWOD w Czarnowąsach.

Gospodarka ściekowa.

Na terenie Gminy jedyną miejscowością w pełni skanalizowaną i posiadającą mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków jest wieś Gierszowice.
W pozostałych miejscowościach ścieki sanitarne z gospodarstw indywidualnych odprowadzane są do zbiorników bezodpływowych lub dołów gnilnych okresowo opróżnianych i wywożonych do pobliskich oczyszczalni lub na użytki rolne.
Gmina jest również właścicielem dwóch oczyszczalni ścieków przekazanych Gminie od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa tj we wsi Krzyżowie i Ptakowice w Gminie Lewin Brzeski. Obie te oczyszczalnie wymagają modernizacji.
We wsi Jankowice Wielkie usytuowana jest zakładowa oczyszczalnia ścieków dla oczyszczania ścieków pochodzących z rzeźni i zakładu przetwórstwa mięsnego.

Gospodarka odpadami.

Gmina prowadzi uporządkowaną gospodarkę odpadami komunalnymi.
System gospodarowania odpadami obejmuje etapy:
- gromadzenia odpadów,
- odbioru odpadów,
- zagospodarowania odpadów / w tym składowanie/.

Gromadzenie odpadów prowadzone jest przy wykorzystaniu różnych typów kontenerów, obsługujących obszar Gminy.
Odbiór odpadów prowadzony jest wg opracowanego harmonogramu odbioru odpadów oraz na indywidualne zgłoszenie zainteresowanych osób.
Odpady składowane są na gminnym składowisku odpadów komunalnych na gruntach wsi Obórki.

Elektroenergetyka

Przez teren Gminy przebiega tranzytowo linia wysokiego napięcia 110 kV, której łączna długość w granicach Gminy wynosi ok. 15,4 km.
Przez Gminę przebiega również linia napowietrzna 15 kV. Długość linii w granicach Gminy wynosi około 46 km.
Linie napowietrzne prowadzone są na słupach drewnianych lub strunobetonowych. Na terenie Gminy znajduje się 41 stacji transformatorowych.

Gazownictwo

Gmina Olszanka nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy. Mieszkańcy Gminy korzystają z gazu bezprzewodowego, który dostarczany jest w butlach.
Przez teren Gminy przebiega gazociąg gazu ziemnego relacji Zdzieszowice-Gać-Wrocław, którego długość w granicach Gminy wynosi ok. 1km.
Na trenie Gminy nie ma żadnej stacji redukcyjno-pomiarowej, co uniemożliwia podłączenie mieszkańców do sieci gazowej.

Ciepłownictwo

Na terenie Gminy nie ma scentralizowanego systemu ciepłowniczego.
Potrzeby grzewcze mieszkańców pokrywane są ze źródeł lokalnych.

Telekomunikacja

Abonenci telefoniczni z terenu Gminy podporządkowani są do okręgu telekomunikacyjnego i strefy numerycznej miasta Brzeg.
Sieć abonencka wykonana jest w przeważającej części jako napowietrzna, kablowo-drutowa na słupach drewnianych. Liczba abonentów na terenie Gminy wynosi 472.
Ponadto na terenie Gminy znajdują się dwie stacje bazowe sieci telefonii komórkowej – Centertel i Era GSM.

III. ANALIZA SWOT

Analiza SWOT przeprowadzona została przy udziale Rady Liderów Gminnych, powołanej do opracowania Strategii.

Celem analizy jest zebranie i przedstawienie w uporządkowany sposób informacji, które będą służyły do opracowania scenariuszy rozwoju strategicznego.
Silne strony przedstawione w analizie mówią nam o atutach Gminy.
Słabe strony przedstawiają skalę problemów.

Określenie silnych i słabych stron daje nam możliwości wykazania szans rozwojowych dla Gminy jak również zagrożeń, które mówią nam jednocześnie o problemach.


SILNE STRONY GMINY

• Wysoka kultura rolna – dobre gleby do produkcji rolnej.
• Położenie Gminy w okolicach autostrady – Węzeł Przyleski.
• Doskonała baza dla rozwoju drobnej przedsiębiorczości.
• Dogodne położenie Gminy na szlaku komunikacyjnym.
• Bogata tradycja patriotyzmu, pracowitości i gospodarności mieszkańców.
• Dobra baza oświatowa w zakresie szkolnictwa podstawowego i Gimnazju oraz w zakresie wychowania przedszkolnego.
• Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska.
• Wykształcona młodzież.
• Doskonała baza do rozwoju kulturalnego Gminy.
• Zachowane zabytki sakralne – polichromie ścienne.
• Wysoka świadomość ekologiczna.
• Istniejące kontakty zagraniczne z Gminą niemiecką i ukraińską.

SŁABE STRONY GMINY

• Zubożałe i starzejące się społeczeństwo
• Brak integracji i aktywności społecznej
• Brak możliwości rozwoju dominującej w Gminie funkcji rolniczej
• Mała ilość miejsc pracy, co wiąże się z dużym bezrobociem,
• Niska aktywność gospodarcza poza rolnictwem,
• Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków
• Brak jakiejkolwiek bazy gastronomiczno-turystycznej
• Zbyt małe zaangażowanie w życie kulturalne – alternatywa spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży,
• Słaby stan techniczny dróg,
• Niski stopień realizacji inwestycji w zakresie poprawy infrastruktury – chodniki, przystanki autobusowe, parkingi, place zabaw dla dzieci, nazewnictwo ulic,
• Brak zasobów mieszkaniowych
• Zbyt małe zalesienie,
• Zbyt mała ilość zbiorników retencyjnych,
• Nadużywanie alkoholu przez społeczeństwo


SZANSE DLA ROZWOJU GMINY

• Aktywizacja terenów przy Węźle Przyleskim.
• Minimalizacja bezrobocia.
• Wykształcona i dobra młodzież.
• Możliwość aktywnego rozwoju każdej formy usług i nieuciążliwego przemysłu.
• Odpowiednia struktura gospodarstw rolnych dająca podstawowe źródło utrzymania.
• Wysoki poziom rolnictwa.
• Rozwój turystyki – gospodarstwa agroturystyczne – wykorzystanie partnerstwa z gminą niemiecką.
• Poprawa zgody społecznej.
• Świadomość ekologiczna mieszkańców.
• Przyrost naturalny.
• Ochrona zabytków.
• Integracja Polski z Unią Europejską – możliwości pozyskiwania środków finansowych.

ZAGROŻENIA DLA ROZWOJU GMINY
• Brak możliwości rozwoju rolnictwa.
• Dalszy rozwój bezrobocia.
• Brak możliwości realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie – brak środków finansowych.
• Brak możliwości kształcenia ponadgimnazjalnego – mieszkańców wsi nie stać na opłacenie nauki.
• Degradacja oświaty.
• Stagnacja w rozwoju małej przedsiębiorczości i usług.
• Brak możliwości napływu kapitału obcego – inwestowanie.
• Brak alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
• Brak zgody społecznej.
• Słaby system komunikacyjny.
• Brak możliwości w zakresie rozwoju budownictwa mieszkalnego.
• Degradacja istniejących zabytków.
• Migracja ludzi młodych ze wsi, starzejące się społeczeństwo.
IV. GŁÓWNE PROBLEMY ROZWOJU GMINY


Infrastruktura techniczna

Najważniejsze problemy:

- budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnych
- budowa chodników

Problemy ważne:

- modernizacja i naprawa dróg,
- modernizacja sieci wodociągowych,
- telefonizacja,
- gazyfikacja,


Poprawa warunków życia mieszkańców.
Problemy społeczne, usługi publiczne.


Problemy najważniejsze:

- stworzenie możliwości do rozwoju alternatywnych źródeł dochodu z działalności poza rolniczej,
- aktywna działalność na rzecz rozwoju i zagospodarowania terenów przyautostradowych, stwarzających możliwości dodatkowych miejsc pracy,


Problemy ważne:

- kształcenie dzieci i młodzieży poprzez stworzenie bogatej oferty dydaktyczno- wychowawczej,
- utrzymanie i rozwój szkół i przedszkoli,
- stworzenie możliwości różnorodnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży,
- zapewnienie opieki zdrowotnej w podstawowym zakresie,
- integracja i aktywizacja społeczeństwa na rzecz rozwoju Gminy,
- ochrona zabytków,
- rozwój bazy turystycznej.Ochrona środowiska i ekologia.

Problemy ważne:

- kształtowanie świadomości społecznej,
- zalesianie terenów,
- czyste i ekologiczne gospodarstwo.V. WIZJA ROZWOJU GMINY DO 2015 ROKU


Podstawę określenia głównych celów i kierunków działania stanowi wizja przyszłości . Wizja wyraża dążenia władz samorządowych i społeczeństwa w postaci obrazu przyszłości.

Gmina Olszanka w 2015 roku będzie Gminą, w której mieszkańcy będą żyli godnie.
Wysoki stopień wykształcenia młodych ludzi, świadczył będzie o dużych możliwościach rozwojowych Gminy. Wysoki standard życia mieszkańców spowodowany będzie aktywizacją gospodarczą terenu Gminy. Poprzez efektywny rozwój rolnictwa, w Gminie nadal będzie dominowała funkcja rolnicza. Rozwój drobnej przedsiębiorczości i usług zapewni stałe zatrudnienie. Możliwości w zakresie zagospodarowania okolic autostrady, pobudzą inwestorów.
Zwiększone dochody Gminy umożliwią rozbudowę infrastruktury.
Dla zapewnienia trwałego rozwoju gospodarczego, niezbędna będzie ochrona przyrody i poprawa środowiska przyrodniczego.
Zostan ą usunięte obszary niedostatku wynikające z niedbalstwa i niezaradności. Gmina będzie wstanie zadbać o mieszkańców, którzy nie dają sobie rady w nowej rzeczywistości.
Rozbudowa bazy kulturalnej i sportowej przyczyni się do dalszego rozwoju kulturalnego dzieci i młodzieży, a tym samym stworzy możliwości godnego życia zgodnie z prawem. Kultura będzie czynnikiem integracji społecznej.
Dbałość społeczeństwa o zabytki przyczyni się do aktywności turystycznej w Gminie, a tym samym do rozwoju bazy turystycznej.
Rozwój organizacji społecznych i powstawanie stowarzyszeń przyczyni się do modelu społeczeństwa uczestniczącego.VI. CELE STRATEGICZNE I PRIORYTETY


Nadrzędnym strategicznym celem rozwoju Gminy Olszanka jest poprawa warunków życia mieszkańców.
Mieszkańcy Gminy dążą do zrównoważonego, trwałego rozwoju funkcji rolniczej z możliwością przekształcenia jej w przyszłości w funkcję gospodarczą.

Cel nadrzędny podlega konkretyzacji poprzez cele szczegółowe, które przedstawiono niżej. Wywodzą się one z diagnozy potencjału i problemów rozwojowych Gminy.
Są to cele infrastrukturalne, gospodarcze, społeczne, przestrzenne, ekologiczne.

Cele infrastrukturalne

1. Objęcie całego obszaru Gminy systemem kanalizacyjnym.
2. Objęcie całego obszaru Gminy budową komunikacji pieszych - chodniki.
3. Modernizacja i naprawa dróg.
4. Podjęcie działań na rzecz telefonizacji całej Gminy.
5. Podjęcie działań umożliwiających stopniową gazyfikację Gminy.
6. Budowa parkingów.
7. Zagospodarowanie terenów pod place zabaw dla dzieci.
8. Stworzenie możliwości rozwoju komunikacji drogowej dla mieszkańców.
9. Budowa zbiorników retencyjnych.
10. Modernizacja sieci wodociągowych.Cele gospodarcze

1. Podjęcie działań zmierzających do zagospodarowania Węzła Przyleskiego.
2. Stworzenie bogatej oferty do inwestowania na terenie Gminy.
3. Stworzenie możliwości powstawania silnych, specjalistycznych gospodarstw rolnych.
4. Poprawa struktury agrarnej gospodarstw rolnych.
5. Stworzenie możliwości do rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
6. Podjęcie działań umożliwiających rozwój małej przedsiębiorczości i usług.
7. Dążenie do uzyskiwania wysokich dochodów budżetowych Gminy .
8. Realizacja programu „Odnowa wsi”.
9. Wykorzystanie kontaktów zagranicznych do inwestowania na terenie Gminy.
10. Podniesienie dochodów mieszkańców.


Cele społeczne


1. Poprawa obsługi mieszkańców w sferze ochrony zdrowia, kultury, edukacji, sportu.
2. Dalszy rozwój bazy oświatowej, kulturalnej, sportowej.
3. Poprawa warunków zamieszkania.
4. Wspieranie pomocy społecznej.
5. Inicjowanie i wspieranie wszelkich działań w zakresie ochrony zabytków.
6. Zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności lokalnej.
7. Poprawa bezpieczeństwa zbiorowego i osobistego.
8. Kreowanie dobrego wizerunku Gminy.
9. Podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju organizacji społecznych, działających na rzecz mieszkańców.

Cele przestrzenne

1. Wspieranie wszelkich inicjatyw zmierzających do tworzenia nowej substancji mieszkaniowej i modernizacji istniejącej.
2. Wyznaczenie obszarów lokalizacji funkcji mieszkaniowej.
3. Wspieranie inicjatyw zmierzających do tworzenia obiektów rekreacyjno-sportowych.
4. Preferowanie zharmonizowanej działalności planistycznej.


Cele ekologiczne

1. Zachowanie istniejących walorów przyrodniczo-krajobrazowych Gminy.
2. Inicjowanie powstawania nowych obiektów leśnych i parków.
3. Podjecie działań umożliwiających segregację odpadów, a następnie ich wykorzystanie wtórne.
4. Ochrona wód.
5. Wspieranie inicjatyw zmierzających do modernizacji instalacji grzewczych – niska emisja zanieczyszczeń.
6. Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie wywozu nieczystości płynnych do oczyszczalni.
7. Organizacja konkursów ekologicznych w szkołach.
8. Organizacja konkursów propagujących utrzymanie czystości i porządku.

VII. ZASADY WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY

Określenie szczegółowych celów strategicznych kończy fazę prac nad strategią rozwoju Gminy . Cele realizuje się poprzez podejmowanie konkretnych projektów i programów rozwojowych.

Programy to przedsięwzięcia o charakterze ciągłym i raczej długotrwałe. Są najpełniejszą formą konkretyzacji strategii.
Programy spełniać będą funkcję odzwierciedlającą ustalenia zawarte w Strategii na proces podejmowania decyzji, czyli wpisania proponowanych zamierzeń w tok bieżących działań, uwzględniając istniejące przepisy prawne, funkcjonujące aktualnie struktury zarządzania, realne środki stojące do dyspozycji, zaangażowanie społeczeństwa.

Program rozwoju Gminy określony został na etapie definiowania studium rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Gminy. Opracowanie planów zagospodarowanie przestrzennego Gminy stanowić będzie propozycje projektów rozwojowych umożliwiających osiągnięcie założeń Strategii.