gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Olszanka

Olszanka, 27 września 2019 r.

 

Obwieszczenie

w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji  na terenie Gminy Olszanka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 2019 poz. 506 ze zm. ) art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1239),  w związku z § 13 Uchwały nr XXXII-224-2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 27.10.2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Olszanka

Przypominam o obowiązku deratyzacji w terminie

od 01.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

na terenie wszystkich  posesji

 1. Deratyzację należy przeprowadzić w w/w terminie  poprzez wyłożenie preparatów do zwalczania szczurów w miejscach występowania i gromadzenia się gryzoni.
 2. Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielach nieruchomości, użytkownikach wieczystych i osobach posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz innych podmiotach władających nieruchomościami.
 3. Każdy ma prawo wybrać wykonawcę zabiegu deratyzacji lub wykonać zabieg we własnym zakresie.
 4. Obiekty poddane zabiegowi deratyzacji powinny być przygotowane i zabezpieczone poprzez:
  1. usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych mogących stanowić pożywienie dla gryzoni;
  2. dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszystkich urządzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach, itp.);
  3. wyłożenie trucizny w szczególności wewnątrz lub w pobliżu gniazd, w kątach i wzdłuż ścian, na ścieżkach przebiegu i w miejscu ich żerowania.
 5. Właściciele lub osoby sprawujące zarząd zobowiązani są do oczyszczenia posesji z nagromadzonych nieczystości płynnych i stałych oraz do zakupu odpowiedniej ilości trucizny gryzoniobójczej dostępnej w handlu, a także zachowanie paragonu, rachunku do kontroli.
 6. W miejscach wyłożenia trucizny konieczne jest umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści:„UWAGA! TRUCIZNA!”
 7. Do zwalczania szczurów i myszy należy używać trutek (preparatów) ogólnodostępnych zatwierdzonych przez Ministerstwo Zdrowia lub posiadających atest Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie.
 8. Trutkę należy wyłożyć w ilości i według zasad właściwych dla danego preparatu.
 9. W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp zwłaszcza dzieciom, do miejsc, w których wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
 10. W okresie deratyzacji zaleca się kontrolowania i uzupełnianie trutki.
 11. Odszczurzanie mogą przeprowadzić zakłady dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.
 12. W przypadku niewykonania zabiegu w określonym terminie, jednostka wyznaczona przez Wójta Gminy Olszanka  po dokonaniu  kontroli  ukarze grzywną.

 

Wójt Gminy Olszanka

/-/ Aneta Rabczewska