gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Gminy Olszanka - 29.11.2017r.

Olszanka,  dnia  21.11.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXIV Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  29.11.2017r. (środa) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych – informacja nt. realizacji.

9. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;
  • w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszance wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Olszance wchodzącą w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im Brygady Partyzanckiej „Grunwald” w Olszance;
  • sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jankowicach Wielkich wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  w Jankowicach Wielkich w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jankowicach Wielkich wchodzącą w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich;
  • w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Przylesiu wchodzącej w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Przylesiu wchodzącą w skład Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przylesiu,
  • w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2018 rok;
  • w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Wsi miejscowości Krzyżowice na lata 2017-2023;
  • w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Olszanka z dnia 8 marca 2017 roku w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Opolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie w km 8+716,93-11+141,00".

10. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.

11. Wnioski Sołtysów

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant