gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXXII Sesję Rady Gminy Olszanka - 27.10.2017 r.

Olszanka,  dnia  19.10.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

 

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka  na XXXII Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu  27.10.2017r. (piątek) o godz.10.00  w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8. Informacja nt. oświadczeń majątkowych.

9. Informacja nt. oświaty.

10. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017;
  • w sprawie zmiany uchwały XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017 – 2030;
  • w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku;
  • w sprawie uchwalenia regulaminu  utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszanka;
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i  zagospodarowania tych odpadów, w zamian za  uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  • w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umowy dzierżawy nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olszanka;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka.

11. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.

12. Wnioski Sołtysów

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant