gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Gminy Olszanka - 21.06.2017 r.

Olszanka,  dnia  13.06.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka                                                                                                         

OGŁOSZENIE

                                            

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXIX Sesję Rady Gminy Olszanka, która odbędzie się w dniu 21.06.2017r. (środa) o godz. 09.00 w obiekcie rekreacyjno – sportowym w Olszance.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.
 7. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 8. Informacja nt. gospodarki odpadami komunalnymi w  Gminie Olszanka.
 9. Rozpatrzenie sprawozdania Wójta Gminy Olszanka z wykonania budżetu gminy w 2016 roku:
 • przedstawienie opinii RIO w Opolu o sprawozdaniu  z wykonania budżetu Gminy Olszanka w 2016 roku;
 • opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2016r.; wraz z uchwałą Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Olszanka;
 • opinia RIO w Opolu nt. opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy w 2016r.;
 • opinie pozostałych Komisji Rady Gminy nt. wykonania budżetu gminy w 2016r.
 • dyskusja nad sprawozdaniem Wójta Gminy Olszanka za 2016r.;
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  Gminy Olszanka oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olszanka za 2016 rok;
 • głosowanie w sprawie absolutorium Wójta Gminy – podjęcie uchwały.
 1. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017,
 • w sprawie zmiany uchwały XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017 – 2030,
 • w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Olszanka
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/135/2012 Rady Gminy Olszanka z dnia 31 maja 2012r.  w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznawania zwolnień od obowiązku ich realizacji nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 - Karta Nauczyciela w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Olszanka;
 • w sprawie apelu do Zarządu Powiatu Brzeskiego oraz do Rady Powiatu Brzeskiego o zwiększenie środków finansowych w budżecie Powiatu Brzeskiego na przebudowę i remonty dróg powiatowych ze względu na ich zły stan techniczny.
 1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
 2. Wnioski Sołtysów
 3. Sprawy różne.
 4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant