gison_sip1.png

logo-dpp.png

kmzp.jpeg

Logo Programu  Rodzina 500+ ..jpeg

logo-gokis.jpeg

logo_bowh.png

Banner_STMiG2016.jpeg

baner_brzeg_na_strone.jpeg

OKR_wysuwane.jpeg

eurzad.jpeg

nto.jpeg

olszn_btn_9b.jpeg

olszn_btn_9d.jpeg

Zdrowie.jpeg

olszn_kurier.gif

olszn_banner_epuap.jpeg

olszn_dzielnicowy_baner_oryg.jpeg

aktualności z regionu opolskiego - informacje, komunikaty, wydarzenia, imprezy

baner_brzeg_na_strone.jpeg

Mapa strony
Wybierz język
BIP
Oferta Inwestycyjna

Zaproszenie na XXVIII Sesję Rady Gminy - 31.05.2017 r.

Olszanka,  dnia  23.05.2017r.

Rada Gminy   

Olszanka

OGŁOSZENIE

Zapraszam mieszkańców Gminy Olszanka na XXVIII Sesję Rady Gminy Olszanka , która odbędzie się  w dniu   31.05.2017r. (środa) o godz. 09.00 w świetlicy wiejskiej  w Pogorzeli

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Wnioski do porządku obrad i jego przyjęcie

4.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5.Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6.Informacja Wójta Gminy z wykonania prac między sesjami.

7.Odpowiedzi na interpelacje radnych.

8.Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Olszanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

9.Sprawozdanie z działalności GOPS.

10.Podjęcie uchwał:

  1. w sprawie zmiany  uchwały Nr XXII/166/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Olszanka na rok 2017,
  2. w sprawie zmiany uchwały XXII/167/2016 Rady Gminy Olszanka z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Olszanka na lata 2017 – 2030,
  3. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Olszance z/s w Czeskiej Wsi
  4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Brzeskiego z przeznaczeniem na zakup materiałów budowlanych związanych z zagospodarowaniem pasa drogi powiatowej nr 1504 O w m. Jankowice Wielkie od posesji 27 ( BORT WIMAR ) do 33,
  5. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, służących ochronie powietrza.
  1. Interpelacje i zapytania radnych Gminy Olszanka.
  2. Wnioski Sołtysów
  3. Sprawy różne.
  4. Zakończenie obrad  Sesji Rady Gminy.

 

Przewodnicząca Rady

/-/ Wanda Galant